Remissvar: Nationellt kunskapsstöd för mödra- och förlossningsvården

Sveriges Kvinnoorganisationer välkomnar Socialstyrelsens förslag till nationellt kunskapsstöd för vården under graviditet, förlossning och tiden efter (4.3-12574/2022). Vi tillstyrker samtliga rekommendationer, men ser att det i praktiken kommer vara svårt för regioner och sjukhus att följa flertalet av dessa.

Förlossningsvården är hårt pressad och det råder brist på barnmorskor i samtliga regioner. För att kunna ha en chans att följa rekommendationerna som innebär en ökad arbetsbelastning krävs stora och långsiktiga ökningar av anslagen. Pengarna bör användas för att anställa fler barnmorskor och i övrigt skapa bättre arbetsvillkor. Styrningen av förlossningsvården måste också skärpas, det är en allvarlig brist att det i dagsläget saknas nationella riktlinjer för mödra- och förlossningsvården.

Sveriges Kvinnoorganisationer uppskattar att kunskapsstödet synliggör kön genom att uttryckligen benämna ”kvinnor”, istället för att använda könsblinda ord som ”gravida” eller ”födande” vilket blivit allt vanligare inom offentlig förvaltning. Många av de brister som finns i förlossningsvården är en direkt följd av att kvinnors arbete undervärderas och vård som kvinnor behöver eftersätts, vilket osynliggörs när kön osynliggörs. Därutöver är en god vård inför, under och efter förlossning är en viktig könsbaserad, reproduktiv rättighet vars rättsliga skydd bör stärkas.

Vidare skulle kunskapsstödets genomgående gynnas av ett starkare kvinno- och jämställdhetsperspektiv. Bland annat anser vi att det finns anledning att i rekommendationerna lyfta hur våld mot gravida kvinnor och nyblivna mammor i olika delar av vårdkedjan kan upptäckas och hanteras, utöver det som sägs i avsnittet om våld i nära relationer. Här är det arbete som redan görs då barnmorskor frågar efter våldsutsatthet är ett gott exempel som kan utvecklas. Detta gäller inte minst hedersrelaterat våld och förtryck som idag enbart nämns i kunskapsstödets inledning. Könsstympning nämns vid ett tillfälle som en faktor som ökar risken för bristningar, men utan att något sägs om hur detta ska hanteras i övrigt.

Läs hela vårt remissvar här 

Bilden visar en marsch för bättre förlossningsvård i Stockholm. Foto: Elisabeth Ubbe