Remissvar: Nya regler om utländska föräldraskap och adoption i vissa fall

Sveriges Kvinnoorganisationer har yttrat sig över utredningen Nya regler om utländska föräldraskap och adoption i vissa fall (SOU 2021:56). Vi avstyrker samtliga förslag som har bäring på föräldraskap som tillkommit genom surrogatarrangemang. 

2016 konstaterade utredningen Olika vägar till föräldraskap (SOU 2016:11) att surrogatmoderskap inte är tillåtet i Sverige och att kommersiellt surrogatmoderskap strider mot de förbud som finns mot handel med kvinnor och barn och således bör motverkas. Sedan dess har exploateringen av kvinnor och barn i den globala surrogatindustrin blivit än mer känd. Det är mot bakgrund av detta obegripligt att föreliggande utredning ens har tillsatts.

Enligt direktiven ska utredningens förslag inte underlätta för svenskar att genomgå surrogatarrangemang utomlands. Därför lämnas inga förslag om att föräldraskap som tillkommit genom surrogatarrangemang automatiskt ska erkännas i Sverige. I stället ska det bli möjligt för den förälder som saknar genetisk koppling till barnet att adoptera genom att undantag från adoptionslagens krav. Även dessa förslag innebär dock att surrogatarrangemang och handel med kvinnors reproduktiva rättigheter underlättas. Utredningens förslag löser heller inte de stora problem som uppstår till följd av den växande surrogatindustrin och Sveriges förhållande till densamma.

Sveriges Kvinnoorganisationer tillbakavisar samtliga förslag som har bäring på surrogatmoderskap. Adoptionslagens krav om att ingen betalning får utgå kom till för att förhindra barnhandel och bör fortsatt gälla. Samma förhållningssätt till surrogatmoderskap bör gälla oavsett om den/de tilltänkta föräldrarna hade sin hemvist i Sverige vid barnets tillkomst.

Utredningen återkommer genomgående till att de bestämmelser som föreslås ska gälla när dessa inte strider mot svensk rättsordning. Vi menar dock att surrogatmoderskap i sig strider mot svensk rättsordning.

Vi anser att såväl direktiven som betänkandet saknar kvinnorättsperspektiv. Det barnrättsperspektiv som ges är snävt och ensidigt. För att leva upp till kvinnokonventionen och barnkonventionen bör ett förbud mot surrogatmoderskap införas. Vi anser att en ny utredning bör tillsättas för att undersöka hur så bäst kan göras. Förebilder till förbud mot surrogatarrangemang finns, som utredningen visar, i flera länder bland annat i Norden.

Läs hela vårt yttrande här