Remissvar: Skärpta regler om utländska månggiften

Remissvar på utredningen ”Skärpta regler om utländska månggiften” SOU 2020:2

Sammanfattning

Sveriges Kvinnoorganisationer delar utredningens bedömning om att månggiften inte ska erkännas i Sverige oberoende av vilken anknytning personerna haft till Sverige då äktenskapet ingicks. Att förhindra månggiften är en del av arbetet med att avskaffa all form av diskriminering av kvinnor. Sveriges Kvinnoorganisationer delar däremot inte utredningens bedömning att det ska finnas undantag som tillåter månggiften när ”synnerliga skäl” föreligger.

Sveriges Kvinnoorganisationers remissvar på utredningen

Sveriges Kvinnoorganisationer delar utredningens bedömning om att månggifte inte ska erkännas i Sverige oavsett makarnas anknytning till Sverige när äktenskapet ingicks. Som framhålls i utredningen kan polygama äktenskap begränsa kvinnors och barns fri- och rättigheter och har ofta sin grund i strukturell maktobalans mellan kvinnor och män. Enligt FN:s kommitté för avskaffande av diskriminering av kvinnor hindrar polygama äktenskap kvinnors rätt till jämställdhet och kan ha allvarliga konsekvenser för kvinnor både känslomässigt och ekonomiskt. Att motverka månggiften kommer därför stärka Sverige i sitt åtagande att leva upp till Kvinnokonventionen. Sveriges Kvinnoorganisationer delar däremot inte utredningens bedömning att det ska finnas undantag vid ”synnerliga skäl”. För att motverka de negativa konsekvenser som uppbrottet kan ha för individen krävs istället stöd från samhället till kvinnor som lämnar polygama äktenskap.

Sveriges Kvinnoorganisationer ser också behov av insatser för att upptäcka och motverka informella månggiften. Vi vill därför lyfta behovet av utbildning och riktlinjer för myndigheter, trossamfund och kommuner om hur informella månggiften kan upptäckas och motverkas i deras verksamheter.

Sveriges Kvinnoorganisationer delar inte utredningens bedömning att fullmaktsäktenskap ska kunna godkännas om makarna saknade anknytning till Sverige när äktenskapet ingicks. Sverige har genom sitt ratificerande av Kvinnokonventionen förbundit sig till att säkerställa att kvinnor och män har samma frihet till att ingå äktenskap, något som inte kan säkerställas om en av makarna inte varit närvarande när äktenskapet ingicks. Precis som utredningen framhåller öppnar fullmaktsäktenskap upp risken för att tvångsäktenskap erkänns i Sverige. Fullmaktsäktenskap bör inte erkännas i Sverige oavsett makarnas anknytning till Sverige vid tillfället då äktenskapet ingicks.