Remissvar: Skattelättnad för arbetsresor

Sveriges Kvinnoorganisationer har yttrat sig över promemorian Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk (Fi2021/03460). Vi välkomnar förslagen som ökar möjligheten för sakttereduktion för kollektivtrafikspendling, vilket bedöms gynna kvinnor i större utsträckning än män. Sammantaget bedöms förslagen, om än marginellt, bidra till att utmjäna skillnaden i skattelättnad mellan könen och öka den ekonomiska jämlikheten och jämställdheten.

Läs hela vårt remissvar här!