Remissvar: Ökad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter och sex och samlevnad i lärarutbildningarna

Sammanfattning av synpunkter

Sveriges Kvinnoorganisationer tillstyrker förslaget att examensmålet att visa förmåga att kommunicera och reflektera kring frågor som rör identitet, sexualitet och samlevnad skall införas i de nämnda inriktningarna. Sveriges Kvinnoorganisationer anser att det i examensmålet måste förtydligas att det krävs ett genomgående jämställdhetsperspektiv i arbetet. Vi anser vidare att det bör förtydligas att sexualitet och samlevnad måste innefatta kunskap om sexuellt våld, makt, hedersrelaterat våld och förtryck, samt ett kritiskt förhållningssätt till pornografi. För att kvalitetssäkra undervisningen anser Sveriges Kvinnoorganisationer att sex och samlevnad på sikt bör bli ett separat ämne.

Läs remissvaret här.