Ska kvinnor utföra merparten av det obetalda arbetet i all evighet?

En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet är en förutsättning för en jämställd fördelning av makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet och jämställd hälsa.  Trots det görs få politiska reformer och ekonomiska satsningar för att få män att ta ett större ansvar för barnomsorg och hem- och hushållssysslor. 

När inget görs för att ändra på status quo så sker heller ingen förändring. Det är därför inte förvånande att Jämställdhetsmyndighetens senaste uppföljning av det jämställdhetspolitiska delmålet om obetalt arbete visar att utvecklingen går mycket långsamt. 

Kvinnor fortsätter att ta ett större ansvar barn och tyngs av omsorgen om andra anhöriga. Det gör det möjligt för män att arbeta mer, starta fler företag och tjäna mer pengar. Samtidigt betalar män ett högt pris genom att de får sämre relationer till sina barn och kan känna en lägre meningsfullhet i livet. 

Mer effektivt med öronmärkta månader

Jämställdhetsmyndigheten föreslår att en ny jämställdhetsbonus ska införas för att uppmuntra föräldrar att dela mer lika på föräldraledigheten. Men de utvärderingar som gjorts av den förra jämställdhetsbonusen visar på liten effekt. Eftersom det inte i första hand är ekonomiska kalkyler som gör att män är mindre föräldralediga än kvinnor kommer inte en liten påse pengar få dem att agera annorlunda. 

Det enda som hittills haft verklig effekt är att öronmärka månader i föräldraförsäkringen. Sveriges Kvinnoorganisationer vill att alla delar av föräldraförsäkringen, det vill säga både föräldrapenningen och -ledigheten, ska delas lika mellan föräldrarna. Detta förutsätter att föräldraledigheten är tillräckligt lång, så att mamman får tid för amning. Även rätten att arbeta deltid under småbarnsåren bör delas lika mellan föräldrarna. Läs mer om våra förslag i rapporten Föräldraledig? Mer än en köksbordsfråga.

Stoppa förslaget om överföring av föräldrapenning

Vi välkomnar att regeringen vill utöka antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen. Att föräldrarna kan vara hemma tillsammans efter förlossningen gör både att mamman får avlastning och att pappan får möjlighet att knyta an till och ta mer ansvar för det barnet. Vi är dock starkt kritiska till förslaget om att föräldrar ska kunna överlåta föräldrapenning till vem som helst, vilket riskerar att leda till att ekonomiskt utsatta kvinnor anlitas för att vara föräldralediga åt framförallt män med höga inkomster. Läs vårt öppna brev till regeringen om förslaget här

Våldsutövande pappor ska inte vara föräldralediga

Myndigheter så som barn- och mödravård och socialtjänst måste göra mer för att upptäcka och agera när mammor och barn är utsatta för våld. Våldsutövande föräldrar ska under inga omständigheter få vara vårdnadshavare för och föräldralediga med sina barn. Ensamstående mammor ska få nyttja hela föräldraledigheten och hela rätten till deltidsarbete. 

Den betalda omsorgen måste förstärkas

Utöver en reformering av föräldraförsäkringen krävs massiva investeringar i förskolan och även i äldreomsorgen. Rapporten visar, likt tidigare studier, hur neddragningar i välfärden får direkta konsekvenser för kvinnors liv och hälsa och underminerar den jämställdhetspolitiska ambitionen om en jämn fördelning av obetalt arbete. 

Men den obetalda omsorgen måste också uppvärderas

Parallellt med att den betalda omsorgen om barn och äldre förstärks måste det vara möjligt för både kvinnor och män i olika delar av livet att ta hand om sina nära och kära. Det handlar dels om att det måste finnas tid inte bara till betalt utan också till obetalt arbete. Heltidsnorm och åtta timmars arbetsdag har inte fått kvinnors livspussel att gå ihop. De dubbla kraven att både lönearbeta och ha ett meningsfullt familjeliv gör att många kvinnor stressar ihjäl sig. Sveriges Kvinnoorganisationer ser att det är hög tid att ta nästa steg i arbetstidsförkortningen. 

Jämställdhetsmyndigheten föreslår en ny del i socialförsäkringen som ska omfatta vård av en närstående anhörig som inte är ett barn. Detta är andra gången på kort tid ett sådant förslag presenteras. I förra veckan kom Maria Stanfors, professor i ekonomisk historia, med en ny rapport för SNS om omsorgsansvar för äldre anhöriga. Hon föreslår bland annat att föräldraförsäkringen ska göras om till en generell omsorgsförsäkring som även ska kunna användas för att ta hand sina föräldrar när de blir gamla. Dessa förslag och den debatt de initierar kan ses som ett tecken på en begynnande förståelse för att vi behöver skapa utrymme  i våra ekonomiska system för det obetalda arbetet.