På toppmötet om rättvisa jobb och tillväxt i Göteborg den 17 november signerades den europeiska pelaren för sociala rättigheter av de tre institutionerna Kommissionen, Rådet och Europaparlamentet.

Den sociala pelaren består av tjugo riktlinjer och rekommendationer, och bland dem finns glädjande nog flera som rör jämställdhet, säger Elvy Svennerstål, Vicepresident för European Women’s Lobby och styrelsemedlem i Sveriges Kvinnoorganisationer. Det gäller till exempel lika möjligheter och lika behandling av kvinnor och män på alla områden, lika lön för likvärdigt arbete, främjande av lika möjligheter för underrepresenterade grupper och balans mellan arbetsliv och privatliv för både kvinnor och män.

Nu gäller det att principerna implementeras och att de därefter följs upp på nationell nivå. Det är viktigt att övervaka det fortsatta arbetet, och här har civilsamhället en viktig funktion, säger Elvy Svennerstål som var på plats under toppmötet. Sveriges Kvinnoorganisationer och EWL har därmed möjligheter att fortsätta att driva de frågor som vi framförde vid toppmötet liksom vid det möte med EU:s jämställdhetsministrar som föregick toppmötet. Vi vill bland annat införa jämställdhetsbudgetering på EU-, nationell- och regional nivå, bygga ut föräldraförsäkring, investera långsiktigt i vård och omsorg för att underlätta för kvinnor att förvärvsarbeta, få bort strukturella löneskillnader genom att uppvärdera traditionellt kvinnodominerade yrken och vidta åtgärder för att alla ska ha en pension att leva på.

Idag, direkt efter toppmötet, inleds 2017 års Annual Colloquium on Fundamental Rights i Bryssel som fokuserar på jämställdhet under rubriken ”Kvinnors rättigheter i turbulenta tider”. EU-politiker tillsammans med representanter från civilsamhället, akademiker, fack- och handelsförbund, medierepresentanter och internationella organisationer ska diskutera länken mellan kvinnofientlighet och brott mot kvinnors mänskliga rättigheter ur olika perspektiv för att hitta vägar att säkra kvinnors rättigheter och för att arbeta för jämställdhet i EU. Läs mer om årets colloquium här.

(På bilden syns Elvy Svennerstål med Statsminister Stefan Löfven, Göteborg 17/11-17)