Sveriges Kvinnoorganisationer Sveriges Kvinnoorganisationer

Sök bidrag

Många av våra demokratiambassadörer nämnde att deras engagemang hindras på grund av deras ekonomi. För att hjälpa våra demokratiambassadörer har vi därför delvis letat upp några stipendier man kan söka som privatperson och som förening. För att hitta stipendier för din privatekonomi kan du gå in på Hjälp mig! Om du istället behöver pengar till din förening eller ett projekt du vill driva kan du hitta det på denna sida.

Här har vi samlat olika sätt för dig och din förening att söka pengar. Kom ihåg att det kan vara bra att göra en kalender för när det går att söka bidragen. De flesta stipendier och bidrag har nämligen specifika ansökningstider.

Hur söker jag stipendier?

Först och främst kan det vara bra att läsa om hur du söker bidrag.

Hur du söker stipendier

Hemsidor med flera olika bidrag

Om du vill leta efter ett bidrag kan du leta här. Alla dessa har flera olika typer av bidrag som ges ut. Det finns fler bidrag du kan söka längre ner på sidan.

ARVSFONDEN

ERASMUS+ (På engelska)

VINNOVA

SVENSKA BIDRAGSFÖRMEDLINGEN

Kommuner

I många kommuner finns det särskilda bidrag för föreningar i kommunen.

Här kan du läsa om HUR DU SÖKER BIDRAG HOS KOMMUNER

Vi har också samlat information om hur du söker bidrag i några specifika kommuner:

GÖTEBORG

MALMÖ

STOCKHOLM

KARLSTAD

Bidrag att söka

MUCF

Bidrag kan gå till:

  • barn- och ungdomsorganisationer, etniska organisationer och hbtq-organisationer.
  • internationellt ungdomssamarbete genom EU-programmet Erasmus+.
  • projekt som handlar om demokrati- och inflytandefrågor, diskriminering samt rasism och extremism.

NIKK

Fonden syftar till att stimulera nordiskt samarbete på jämställdhetsområdet inom ramen för jämställdhetsministrarnas samarbetsprogram och dess prioriteringar. Medel beviljas projekt som inbegriper såväl nordisk nytta som jämställdhetspolitiskt mervärde.

EUROPEISKA SOCIALFONDEN

Projekten som får stöd av Socialfonden rör kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser. Både offentliga och större privata och idéburna organisationer kan söka medel ur Socialfonden. Däremot kan inte privatpersoner få stöd från Socialfonden.

Jane och Dan Olssons Stiftelse för sociala ändamål

Projekt som främjar den sociala, fysiska och mentala miljön i samhället, i Sverige och utomlands eller stödjer barns och ungdomars aktiviteter, hälsa och livskvalitet kan söka stöd ur stiftelsen. Även projekt som verkar för integration och jämlikhet samt strävar efter att motverka sjukdom, fattigdom, kvinnovåld, rasism, kriminalitet och diskriminering kan söka stöd ur stiftelsen.

Jämställdhetsmyndigheten

Jämställdhetsmyndigheten fördelar statsbidrag till kvinnors organisering (som organisations-, etablerings-, och/eller verksamhetsbidrag) samt till jämställdhetsprojekt.

Karin och Ernst Augusts Bångs Minne

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne ger varje år bidrag till föreningar och organisationer med social inriktning. Prioriterade verksamheter är föreningar som arbetar för att minska drogmissbruk, motverka utstötning och öka förståelse och solidaritet mellan olika folkgrupper, främjar social gemenskap för unga som på grund av funktionshinder eller av andra skäl har behov av stöd och uppmuntran.

FORUMSYD

Forum Syds bidrag riktar sig till organisationer som arbetar för att förändra maktstrukturer, ojämlikhet och fattigdom. Detta genom att främja nya sätt att organisera, mobilisera och stärka banden mellan, och inom, de som arbetar för hållbar utveckling globalt.

BROTTSOFFERFONDEN

Brottsofferfonden ger bidrag till forskare, ideella organisationer, offentliga och privata verksamheter för att öka kunskapen om brottsoffer och för att ge bättre bemötande och stöd till brottsoffer.

Behöver du pengar till din privatekonomi? Då kan du läsa vidare på Hjälp mig!