Sverige förhörs av FN:s Kvinnokommitté

Den 22 oktober förhörde FN:s Kvinnokommitté Sveriges regering om efterlevnaden av Kvinnokonventionen. Kommitténs experter frågade bland annat varför lågutbildade kvinnors livslängd sjunker och vilka insatser som görs för att skydda kvinnor som är utsatta för människohandel och prostitution.

Under fredagen höll FN:s Kvinnokommitté en sju timmar lång dialog med Sveriges regering på plats i Genève. Den svenska delegationen som leddes av statssekreterare Karin Strandås fick en mängd frågor utifrån Kvinnokonventionens 16 artiklar. Bland annat ville kommitténs experter veta mer om förekomsten av barnäktenskap, andelen kvinnor i bolagsstyrelser, artificiell intelligens som förstärker könsstereotyper och bristerna i sexualundervisningen. 

Sveriges Kvinnoorganisationer noterar att regeringen hade svårt att svara på vissa av kommitténs frågor. Delegaterna hänvisade ofta till utredningar, kartläggningar och kommissioner som har tillsatts, med kunde inte alltid visa vilka åtgärder som vidtagits för att öka jämställdheten och säkerställa kvinnors och flickors rättigheter. Kvinnorörelsen efterlyser stora, breda reformer med fokus på ekonomisk ojämställdhet, så som individualiserad föräldraförsäkring, höjningar av transfereringar som halkat efter och mer omfördelande skatter. 

Kommittén ifrågasatte också varför bidragen till kvinnoorganisationer inte har höjts på 15 år. På vilket regeringen svarade att även Jämställdhetsmyndigheten anser att anslagen bör öka. 

En stor del av dialogen fokuserade på mäns våld mot kvinnor och sexualbrott. Bland annat berördes att polisen utreder allt för få våldtäktsanmälningar vilket bidrar till att få förövare fälls. Även handeln med kvinnors kroppar inom surrogatindustrin och objektifieringen av kvinnor i media och reklam lyftes. Sveriges Kvinnoorganisationer vill se en en rättsgaranti för sexualbrott som garanterar att anmälda brott utreds inom rimlig tid och att de resurser som krävs avsätts.

Kommittén återkom också till olika grupper av utsatta kvinnor, så som papperslösa och invandrade kvinnor, romska kvinnor, kvinnor med funktionsnedsättning och kvinnor som utsatts för människohandel. Bland annat lyftes bristen på statistik för dessa grupper. 

Tyvärr missade regeringen ofta att lyfta kvinnor i sina svar på dessa frågor. Det räcker inte att prata allmänt om exempelvis personer med funktionsnedsättning när ämnet är kvinnors rättigheter och vi alla vet att diskriminering på grund av funktionsnedsättning samvarierar med och förstärker diskriminering på grund av kön.  

Se förhöret i efterhand på FN:s webb-tv.

Förmötet med civilsamhället
Den 18 oktober höll Kvinnokommittén ett informellt digitalt möte med civilsamhällesorganisationer inför förhöret.

  • Läs Sveriges Kvinnoorganisationer anförande här
  • Titta på en inspelning av förmötet här 

Kvinnor i Sverige 2021 – en granskning av hur Sverige lever upp till Kvinnokonventionen

Lågutbildade kvinnors livslängd sjunker, inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män är lika stora idag som för 25 år sedan och flickors utsatthet för sexuella trakasserier och övergrepp ökar. Det är några av slutsatserna CEDAW-nätverkets skuggrapport som har skickats till FN:s Kvinnokommitté inför förhöret.

  • Läs rapporten här
  • Läs vår debattartikel i Dagens Nyheter här
  • Läs mer om Kvinnokonventionen och rapporteringen här