sjuksköterska

Sveriges Kvinnoorganisationers årsmöte kräver permanenta investeringar i välfärden

Under FN:s fjärde kvinnokonferens i Beijing 1995 antog världens länder en handlingsplan för kvinnors och flickors rättigheter. Handlingsplanen kräver att staterna ska säkerställa att alla kvinnor och flickor har tillgång till god vård och omsorg livet ut.

Idag kan vi konstatera att Sverige snarare har rört sig bort från än mot målet. De senaste 30 åren har kraftiga nedskärningar gjorts i den välfärdsstat som förbättrat kvinnors liv och möjliggjort ett mer jämställt samhälle. Det sociala skyddsnät som ska fånga kvinnor och flickor som utsatts för mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck är fullt av revor.

Villkoren för de många kvinnor som arbetar inom offentlig sektor har försämrats. Till exempel besökte anställda i hemtjänsten, 1985 i snitt fyra äldre per dag. 2012 hann de med nästan 12 personer. Sedan dess har effektiviseringarna fortsatt. Kvinnor ökar också sitt obetalda arbete när den offentliga vården och omsorgen inte räcker till. Åtstramningarna drabbar också flickor och pojkar, äldre kvinnor och män, sjuka samt kvinnor och män med funktionsnedsättning som behöver välfärdens tjänster.

Så drabbades världen av Coronapandemin som ställde allt på sin spets. Pandemin har tydliggjort att åtstramningarna har livs- och samhällsfarliga konsekvenser. Den redan hårt belastade vård- och omsorgspersonalen har pressats till sitt yttersta när de har tagit hand om allt fler sjuka. Många läkare, sjuk- och undersköterskor har tvingats arbeta 12-timmars pass, fått sina semestrar uppskjutna samtidigt som de ofta har saknat möjlighet att skydda sig själva från smittan de utsätts för på arbetet. Pressen och oron kan leda till långvarig posttraumatisk stress (PTSD) hos personalen.

Coronakommissionen konstaterar att äldreomsorgen är undervärderad samt resursmässigt och medicinskt eftersatt. Den behöver starkare bemanning, goda arbetsförhållanden och bättre tillgång till kvalificerad medicinsk vård för att klara nästa pandemi på ett bättre sätt. Detta är även en nödvändighet för att kunna utveckla och upprätthålla ordinarie vård och omsorg av hög kvalitet för en åldrande befolkning.

För att förstå och åtgärda de stora bristerna i vård och omsorg krävs ett genomgående jämställdhetsperspektiv. 67 procent av dem som tar emot äldreomsorg och 91 procent av undersköterskorna som arbetar inom hemtjänst, hemsjukvård och på äldreboenden är kvinnor. Ändå nämner Coronakommissionen överhuvudtaget inte jämställdhet i sin första rapport, trots att de fått tydliga direktiv om att ha ett jämställdhetsperspektiv i sitt arbete. Det är en allvarlig brist.

Sveriges Kvinnoorganisationer är en obunden paraplyorganisation för kvinnorörelsen i Sverige. Idag samlar vi våra 47 medlemsorganisationer för årsmöte. Tillsammans kräver vi:

 • Kraftiga investeringar i vård och omsorg

  De satsningar som har gjorts är lovvärda, men nu behövs en permanent förstärkning av såväl kommunala och regionala som statliga medel.

 • Inför en äldreomsorgslag

  Regeringen bör gå vidare med att ta fram och införa en lag som säkerställer god och tillgänglig vård och omsorg till äldre kvinnor och män i hela landet, vilket inte garanteras med nuvarande socialtjänstlag. Lagen bör ge de äldre rättigheter och garantera deras inflytande över sin situation.

 • Höjda löner och bättre villkor för välfärdens anställda

  Vårdens anställda behöver rejäla lönehöjningar snarare än några tusenlappar som tack för hjälpen under pandemin. Sätt stopp för delade turer och visstidsanställningar i underbemannade delar av välfärden.

 • Heltid som norm i offentlig sektor

  Öka takten i övergången till heltid som norm i kommuner och regioner. Sätt upp en deadline för när detta senast ska vara gjort.  Därutöver bör heltidsmåttets med bibehållen lön ses över i förhållande till samlad arbetsbörda och arbetsmiljö på hela arbetsmarknaden.

 • Kunskapslyft för undersköterskor

  Skydda titeln undersköterska, tydligare riktlinjer för vad vård- och omsorgsprogrammet samt andra yrkesutbildningar för undersköterskor ska innehålla. Säkra möjligheter till kompetensutveckling för praktiserande undersköterskor.

 • Stärk tillgången till läkare och sjuksköterskor i äldreomsorgen

  Äldre kvinnor och män inom hemtjänst och på äldreboenden ska garanteras möjlighet att träffa läkare. Sjuksköterskor ska garanteras möjlighet att rådgöra med läkare.

Källor:
Marta Szebehely, Anneli Stranz & Rebecka Strandell (2017) Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg?
Sanna Björkman, Oro att insjukna hos många i covidvården, Vårdfokus, 2020-06-11
Äldreomsorgen under pandemin, SOU 2020:80