Våra krav inför Europaparlamentsvalet 2019

Kvinnors och flickors fri- och rättigheter ifrågasätts runt om i Europa. Aborträtten hotas i flera länder, stängda gränser möter kvinnor och flickor på flykt och många medlemsstater har fortfarande sambeskattning, minimalt utbyggd barnomsorg och svag föräldraförsäkring.

För Sverige som föregångsland för jämställdhet är det viktigare än någonsin att de representanter Sverige skickar till Bryssel och Strasbourg står upp för alla kvinnors och flickors rättigheter och för ett mer jämställt EU. När hela EU drar mot mer jämställdhet får det dessutom positiva effekter på jämställdhetsutvecklingen på hemmaplan.

Sveriges Kvinnoorganisationer kräver:

1. Ökat arbetskraftsdeltagande och företagsägande för kvinnor i hela EU!

I svensk jämställdhetspolitisk historia har särbeskattning varit en av de viktigaste reformerna för jämställdhetsutvecklingen. Vi vill därför att våra representanter i EU ska verka för att fler länder ändrar sina skattesystem till förmån för ett mer jämställt EU samt för en utbyggd förskola, vård och omsorgsfunktioner. Sveriges Kvinnoorganisationer uppmanar också medlemsstater att rösta igenom och implementera ”work-life-balance”- direktivet.

2. Säkra och utveckla kvinnors och flickors SRHR!

Kvinnors och flickors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter utmanas och är i stor fara när högernationalistiska, extremistiska och konservativa vindar blåser genom EU. Vi kräver därför att våra representanter driver på, säkerställer och utvecklar kvinnors och flickors SRHR genom att verka för; EU-direktiv mot sexistisk reklam, pornografi, barnäktenskap och könsstympning och mot surrogatmödraskap. De ska också verka för att Istanbulkonventionen ska ratificeras av alla medlemsstater utan undantag och utan fördröjning och att fler medlemsstater inför förbud mot sexköp samt säkra kvinnors och flickors rätt till fri abort och högkvalitativ vård vid graviditet, förlossning och amning.

3. Säkra vägar in i Europa för kvinnor och flickor på flykt!

Stängda gränser utan säkra och trygga vägar in i EU utsätter kvinnor och flickor på flykt för risk för sexuellt våld, människohandel och prostitution. Till följd av de osäkra vägar in i EU blir kvinnor och flickor också oftare kvar i krigsdrabbade områden. Vi kräver att våra representanter driver för att ta emot fler kvotflyktingar och ge kvinnor och flickor särskild prioritet och att flyktingar ska kunna söka asyl på ambassader eller ekvivalent i ursprungslandet.

4. Säkra jämställda EU-medel! 

Det är avgörande med jämställda nationella, regionala och kommunala budgetar för att uppå jämställdhet, det är också avgörande att EU:s årliga budget, långtidsbudget och strukturfonder är jämställdhetsintegrerade. Vi vill också att utskottet som utvärderar och granskar EU:s budget (CONT) i EU-parlamentet ska arbeta med jämställdhet som genomgående granskningsverktyg och att det ska finnas indikatorer utifrån jämställdhet.

Ladda ner våra krav här