Utvidgat hinder mot erkännande av utländska barnäktenskap

Sveriges Kvinnoorganisationer har tillsammans med våra medlemsorganisationer TRIS och Kvinnors Rätt lämnat ett yttrande över delbetänkandet ”Utvidgat hinder mot erkännande av utländska barnäktenskap” (SOU 2017:96).

Sveriges Kvinnoorganisationer, TRIS och Kvinnors Rätt tillstyrker förslaget om ett utvidgat hinder för erkännande av utländska barnäktenskap. Förslaget innebär att om någon av parterna var under 18 år när de kom till Sverige ska äktenskapet inte erkännas. 

Däremot avstyrker vi utredningens förslag om att behålla undantagsbestämmelsen om synnerliga skäl. Att behålla ventilen går i direkt strid med Barnkonventionen och signalerar att äktenskap som ingåtts av barn i vissa fall ska accepteras. När det uppstår en konflikt mellan Barnkonventionen och andra internationella bestämmelser och åtaganden är det Sveriges Kvinnoorganisationers, TRIS och Kvinnors Rätts uppfattning att Barnkonventionen ska ha företräde så att barns rättigheter kommer först.

Utöver skärpt lagstiftning måste Sverige jobba mer aktivt med förebyggande arbete för att förhindra att barn förs utomlands och gifts bort. Svenska beskickningar bör också sprida information om svensk lagstiftning i länder där barnäktenskap inte är förbjudet. För att stärka flickor som utsatts för barnäktenskap föreslår Sveriges Kvinnoorganisationer, TRIS och Kvinnors Rätt också att särskilda program tas fram som ger utsatta flickor kunskap om sina rättigheter, egen försörjning och rätten att vara förmyndare till sina eventuella barn.

LÄS YTTRANDET HÄR

Sveriges Kvinnoorganisationer fungerar som remissinstans till riksdag och regering. Våra remissyttranden hittar du här.