Sveriges Kvinnoorganisationer Sveriges Kvinnoorganisationer

Feministisk ekonomi och kvinnors betalda och obetalda arbete

Dagens ekonomiska system är ohållbart och utgår från en manlig norm. Sveriges Kvinnoorganisationer vill ställa om samhället till ett feministiskt ekonomiskt system som beaktar alla delar av livet. För att styrka ekonomin i en jämställd riktning måste ett jämställdhetsperspektiv integreras alla delar av alla organisationers budgetar, så kallad jämställdhetsbudgetering. Vi verkar även för en jämställd ekonomisk fördelning där kvinnor kan vara ekonomiskt självständiga och ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalat arbete som män.

Våra viktigaste KRAV:

  • Lika lön för lika och likvärdiga yrken. För att uppnå jämställda löner krävs en fullt ut individualiserad föräldraförsäkring, samma rätt till heltid för kvinnor och män samt skärpt tillsyn av lönekartläggningar och möjlighet för Diskrimineringsombudsmannen att utfärda kännbara sanktioner.
  • Strukturella löneskillnader ska synliggörs och åtgärdas. En stor del löneskillnaden beror på att yrken där fler kvinnor arbetar värderas lägre än yrken där fler män arbetar. Sveriges Kvinnoorganisationer vill att Medlingsinstitutets uppdrag ska vidgas till att också gälla skillnader mellan yrken i olika sektorer och att pengar över tid måste omfördelas från mans- till kvinnodominerade yrken.
  • Inför ett jämställt pensionssystem. Män har i genomsnitt 32 procent högre pension än kvinnor. Sveriges Kvinnoorganisationer kräver att garantipensionen höjs och indexeras så att den följer löneutvecklingen samt att tjänstepensionen ska konstrueras på ett sätt som slutar gynna män med höga inkomster.
  • God, tillgänglig och väl utbyggd vård och omsorg. Minska kvinnors obetalda arbete genom att säkerställa en god omsorg för barn, äldre och personer med funktionsnedsättning. Om fler ska vilja och orka jobba i välfärden måste lönerna höjas och villkoren förbättras.
  • Stötta kvinnors företagande. Idag går 92 procent av offentliga satsningar för att främja företagstillväxt till män. Sveriges Kvinnoorganisationer arbetar för att medel till regional utveckling om företagande ska fördelas jämställt och på ett sätt som bidrar till en jämställd utveckling av samhället.

MEDLEMSORGANISATIONER som arbetar för jämställda pensioner

Sveriges Kvinnoorganisationer har flera medlemsorganisationer som arbetar för jämställda pensioner. Läs mer om TantpatrullenFredrika Bremer Förbundetoch Kvinnliga akademikers förening (KAF)