10 semifinalister till Svenska Jämställdhetspriset 2024

Svenska Jämställdhetspriset är en nationell utmärkelse som varje år delas ut till en aktör som aktivt bidragit till ett mer jämställt samhälle. Syftet med priset är att hylla och sprida goda exempel. I år tog Forum Jämställdhet emot närmre 70 bidrag från olika branscher och delar av Sverige och kan nu presentera de 10 bidrag som gått vidare i processen!

Vinnaren av Svenska Jämställdhetspriset presenteras på Forum Jämställdhet, Sveriges största jämställdhetskonferens som äger rum i Karlstad den 7-8 februari 2024. Priset delas ut av Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör Lena Ag.

Nedan presenteras de tio semifinalisterna, tillsammans med ett utdrag som bygger på deras nomineringstext:

Almi Värmland
Almi Värmland arbetar för att skapa strukturell förändring i näringslivet där makten, inflytandet och pengarna är långt ifrån jämställt fördelade. Bolaget har gjort jämställdhet till en självklar del av sin kärnverksamhet, till exempel i kundmöten, rapporter, mediaframträdanden, seminarier och internationella sammanhang. Almi Värmland visar hur jämställdhet ger konkurrensfördelar och ökad lönsamhet för såväl enskilda företag som näringslivet i stort.

Byggnads
Byggbranschen är en av de sektorerna med mest ojämn könsfördelning på hela arbetsmarknaden, 98 procent av de yrkesarbetande är män. I den senaste avtalsrörelsen fick Byggnads igenom en rad jämställdhetskrav som möjliggör att fler män kan ta ökat ansvar för det obetalda hem- och omsorgsarbetet och att fler kvinnor ska kunna jobba i en bransch som är i skriande behov av arbetskraft.

Danske Bank
Danske Bank sätter med sin satsning på hållbar rådgivning den jämställda vardagsekonomi i fokus. Med digitala träffar, utbildningar och rådgivning har Danske Bank lyckats nå ett stort antal kvinnor i hela Sverige. Danske Bank har implementerat ett jämställdhetsperspektiv i sina rådgivningstjänster och bidrar på så sätt till att fylla kunskapsgapet om en jämställd vardagsekonomi för sina kunder.

Energimyndigheten
Energimyndigheten har arbetat systematiskt och målinriktat med att integrera jämställdhet i verksamheten och i synnerhet i forskningsfinansieringen. Målet är att bidra till en mer jämställd energisektor och att skapa en mer hållbar omställning av energisystemet genom att väva in ett köns- och genusperspektiv. Arbetet bedrivs på lång sikt med förståelsen om att jämställdhet leder till ökad effekt av insatserna.

FoU Välfärd Värmland
FoU Välfärd Värmland har tillsammans med socialtjänster i regionen sedan 2018 tagit fram ny kunskap som visar på ojämställdhet och ojämlikhet i tillgång till insatser för våldsutsatta flickor och pojkar. Resultaten har påverkat arbetssätt i sociala barn- och ungdomsvårdens handläggningsprocesser lokalt, regionalt och nationellt och bidrar till en kunskapsbaserad, jämlik och jämställd socialtjänst.

Karolinska Institutet
Kön har stor betydelse för hälsan och tillgången till och kvaliteten på sjukvård både i Sverige och internationellt. Karolinska Institutet har banat väg för forskning om kvinnors hälsa och sjukdomar vad gäller exempelvis förlossning, endometrios och livmoderhalscancer men också om könsskillnader för till exempel hjärtinfarkt och njurvård. Karolinska Institutets arbete är avgörande för att fler kvinnor och män, i Sverige och världen, ska få vård av god kvalitet utifrån sina lika och olika behov.

Svenska Fotbollförbundet
De senaste åren har Svenska Fotbollförbundet tagit stora steg för att bli en ledande aktör för jämställd idrott. Dam- och herrlandslagen och flick- och pojklandslagen har idag likvärdiga förutsättningar vad gäller resurser vid landskamper och mästerskap, inklusive stöd i föräldraskapet. Nu driver förbundet på för att minska det stora ekonomiska gapet mellan damer och herrar i internationella tävlingar.

Södersjukhuset
I två decennier har Södersjukhusets Amelmottagning arbetat för att stärka kompetensen om könsstympning – och framför allt att ge vård till kvinnor som utsatts. De kunskapshöjande insatserna har lett till att fler professioner kan identifiera och behandla utsatta kvinnor och flickor. Mottagningen är en kunskapsbas för hela Sverige och unik i sitt slag – och är avgörande för att motverka att fler utsätts för den grova integritets- och frihetsinskränkning som könsstympning är.

Trivector Traffic
Transportsektorn har under hundra år främst byggts utifrån manligt kodade värderingar om bilsamhället. För att bryta dominansen har Trivector Traffic under lång tid arbetat för att främja jämställd transportplanering och skapa mer rättvisa förutsättningar för kvinnor och män, flickor och pojkar. Trivectors arbete har påverkat kommuners och regioners policy- och styrdokument och bidrar till att sätta agendan för den nya tidens hållbara och jämställda transportplanering.

Trollhättans stad
Trollhättans stad har sedan lång tid tillbaka ett strukturerat kvinnofridsarbete. Sedan 2016 arbetar kommunen också systematiskt och åtgärdsbaserat vid misstanke om våldsutsatthet och våldsutövande bland medarbetare. Som ett prioriterat mål i stadens styrdokument har frågan om våld i medarbetarnas relationer lyfts in i stadens arbetsgivaransvar. Trollhättans stad är en föregångskommun i arbetet mot mäns våld mot kvinnor.