Det krävs mer för att stoppa sextrakasserierna!

Vi kräver en statlig utredning som syftar till att minska porrens skadeverkningar, en sex- och samlevnadsundervisning med ett tydligt kön, makt- och porrkritiskt perspektiv och att svenskars sexköp utomlands kriminaliseras.

Idag presenteras befolkningsundersökningen Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Sverige 2017. Rapporten visar det som kvinnorörelsen och kvinno- och tjejjoursrörelsen har sagt under en lång tid, att mäns våld mot kvinnor är ett enormt folkhälsoproblem och att arbetet mot pornografins skadeverkningar måste prioriteras.

I rapporten skriver Folkhälsomyndigheten att det ”mest framträdande i befolkningsstudien är de stora könsskillnaderna vad gäller användningen av pornografi, köp av sexuella tjänster och utsatthet för sexuella trakasserier, sexuella övergrepp och sexuellt våld.” Siffrorna från undersökningen är alarmerande.

Nästan 50 procent av alla kvinnor i undersökningen har någon gång varit utsatta för sexuella trakasserier. 63 procent av kvinnorna har gått med på sex fast de inte velat. 40 procent av kvinnorna har varit utsatta för sexuella övergrepp. Kvinnor upplever också oftare än män smärta och saknar lust vid sex. Här vet vi dessutom att mörkertalen är stora. Trots att skolan pekas ut som en viktig arena för att förebygga sexuellt våld är det bara 19 procent av dem som svarat på undersökningen som anser att skolans sex- och samlevnadsundervisning är tillräcklig.

Samtidigt visar undersökningen att 70 procent av männen ser på pornografi, medan 70 procent av kvinnorna aldrig gör det. I åldern 16-29 år konsumerar 41 procent män porr frekvent (minst tre-fem gånger i veckan). Studien visar också att var tionde man har köpt sex, av dem är 80 procent sexköp utanför Sverige.

Kvinnorörelsen och jourrörelsen ser undersökningen som en viktig utgångspunkt för fortsatt folkhälsoarbete och håller med myndigheten om att sexköp, sexuella trakasserier, sexuella övergrepp och sexuellt våld är oacceptabla och måste upphöra helt för att kvinnor ska uppnå sexuell och reproduktiv hälsa och leva fria utifrån de mänskliga rättigheterna.  Vi instämmer i Folkhälsomyndighetens analys av att sex- och samlevnadsundervisningen har stor förbättringspotential och håller med om att det finns behov av att utreda och diskutera pornografins konsekvenser samt att jämställdhetsarbetet och arbetet med att förändra attityder behövs på bred front för att få bukt med mäns våld mot kvinnor.

Det är dock inte tillräckliga ambitioner för ett av världens rikaste länder som har höga ambitioner för jämställdhetsarbetet i stort och en absolut politisk målsättning om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Regeringen måste vidta mer omfattande, långsiktiga och konkreta åtgärder för att sexuella trakasserier, sexuella övergrepp och våld ska upphöra omedelbart. Det är av största vikt att folkhälsoarbetet bidrar till det arbetet.

Sveriges feministiska regering och ansvariga ministrar behöver:

  • Initiera en statlig utredning om vilka åtgärder som krävs för att komma till bukt med pornografins skadeverkningar
  • Införa sexköpslagen 2.0 så att lagen även kriminaliserar svenska medborgares köp av sexuella tjänster utomlands att Sverige ska verka för att medlemsländer inom EU antar en sexköpslag enligt svensk modell.
  • Ge resurser till relevant myndigheter och landsting/regioner att genomföra omfattande kunskapshöjning om porrens skadeverkningar för hälso- sjukvården med särskilt fokus på elevhälsa och ungdomsmottagningar.
  • Definiera skolans ansvar att motverka pornografins skadeverkningar i läroplaner
  • Se till att sex- och samlevnadsundervisningen blir ett eget ämne med nationella kunskapsmål. Särskilt fokus ska läggas på förebyggande arbete och att diskutera pornografins negativa konsekvenser med pojkar och män.
  • Inleda omfattande kunskapsinsatser för rättsväsende, polis och åklagare samt öronmärka resurser för att få fler lagförda sexual- och kvinnofridsbrott.
  • Säkra vårdens kapacitet att ta emot utsatta för sexuellt våld

Det mänskliga lidandet och den samhälleliga kostnaden för våld och sexuella övergrepp är omfattande. Vi hoppas att undersökningen skickar en tydlig signal till ansvariga politiker om att stora satsningar och en rejäl omsvängning måste göras, och det nu.

Malpuri Groth, verksamhetschef, Sveriges Kvinnoorganisationer
Olga Persson, generalsekreterare, Unizon
Julia Östfeldt, verksamhetsledare, Föreningen Tillsammans
Jenny Westerstrand, ordförande, ROKS