Remissvar: En ny ordning för asylsökandes boende (SOU 2022:64)

Sveriges Kvinnoorganisationers har yttrat sig över delbetänkandet “En ny ordning för asylsökandes boende – Utredningen om ett ordnat initialt mottagande av asylsökande” (SOU 2022:64)

Sveriges Kvinnoorganisationer tillstyrker flera av utredningens förslag och delar utredningens bedömningar i flera avseenden. Vi ser det som nödvändigt att i det fortsatta utredningsarbetet ta fram bindande föreskrifter för ett jämställt asylmottagande. Dessa ska ge konkreta riktlinjer om hur mottagandet och asylboenden ska organiseras och genomföras, med särskilt fokus på kvinnors säkerhet, bättre villkor och förutsättningar för att män och kvinnor ska ha samma makt över samhället och sina liv. Dessa behöver omfatta följande:  

  • Var och när kvinnor ska kunna söka asyl 
  • Hur stor andel av asylsökanden och kvotflyktingar ska öronmärkas för kvinnor 
  • Hur tryggheten och säkerheten ska garanteras på asylboendena med särskilt fokus på kvinnors och barns trygghet 
  • Hur boendena ska erbjuda separatistiska boendemiljöer för kvinnor (alternativ hur myndigheten ska erbjuda separatistiska boenden) 
  • Hur kunskap om kvinnors rättigheter, SRHR och jämställdhet ska säkerställas i samhällsintroduktionen och vad som ska ingå i dessa moment 
  • Hur personalens kompetens om att förebygga och ingripa mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld ska säkerställas 
  • Hur boendena ska säkerställa adekvat traumabehandling med särskild kompetens om sexuellt våld 

Läs hela vårt remissyttrande här.