Sveriges Kvinnoorganisationers yttrande över betänkandet Nya regler om hållbarhetsredovisning (SOU 2023:35)

Sveriges Kvinnoorganisationer är en partipolitiskt obunden paraplyorganisation för kvinnorörelsen i Sverige. Vi samlar 50 föreningar som tillsammans representerar över 130 000 kvinnor och flickor.

Kommentar om Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2022/2381 om en jämnare könsfördelning bland styrelseledamöter i börsnoterade företag och därmed sammanhängande åtgärder.

Sveriges Kvinnoorganisationer beklagar att utredningsuppdraget enligt kommittédirektiven inte omfattar frågan om huruvida Sverige bör skjuta upp tillämpningen av direktivets bestämmelser, efter ett fastställande av att en sådan möjlighet finns enligt artikel 12 i direktivet.

För medlemsstater med en nationell nivå om minst 25 procent styrelserepresentanter av det underrepresenterade könet finns möjligheten att skjuta upp tillämpningen av direktivets bestämmelser. Denna andel är betydligt lägre än målen uppsatta i direktivet (33 procent alternativt 40 procent beroende på typ av ledamöter) och möjliggör dessutom för branscher och individuella börsnoterade företag att underprestera så länge andra gör jobbet. Idag är fallet att vissa branscher och bolag kompenserar för andra, varför nivån om minst 25 procent nås på nationell nivå.

Sveriges Kvinnoorganisationer vill understryka att det inte finns någon garanti för att könsfördelningen i Sverige kommer att bli jämnare i framtiden, utan att det finns en risk att utvecklingen mot jämställda bolagsstyrelser går bakåt. Sveriges Kvinnoorganisationer anser att Sverige som föregångsland inom jämställdhet frivilligt bör vidta nödvändiga åtgärder för att främja en jämnare könsfördelning i börsnoterade företags bolagsstyrelser.