Internationell manifestation mot Haagkonferensens försök att legalisera surrogatmoderskap

Kvinnorörelsen kräver att Haagkonferensen för internationell privaträtt (HCCH) omedelbart ska avbryta sitt arbete kopplat till surrogatmoderskap. Den 13 november deltog Sveriges Kvinnoorganisationers generalsekreterare Clara Berglund i en manifestation i samband med sammanträdet för HCCH:s arbetsgrupp för surrogatfrågor. Med på manifestationen fanns också kvinnorättsförsvarare från bland annat Frankrike, Japan, Kanada och Brasilien. 

Den svenska ledamoten i arbetsgruppen bör, i enlighet med svensk lagstiftning, verka att den pågående processen ska avbrytas. Sveriges och andra länders andra regeringar, liksom EU och FN, bör inte förhålla sig till arbetsgruppens pågående arbete. Istället för att underlätta surrogatmoderskap som strider mot folkrättens principer och kvinnors och barns mänskliga rättigheter bör HCCH stärka utsatta gruppers rättsliga skydd. Arbetsgruppen bör undersöka hur de parter som möjliggör den reproduktiva handeln, inklusive förmedlingar, klinker med mera, ska kunna ställas till svar. 

Sverige, andra länder, EU och FN bör verka för en konvention som kräver att surrogatmoderskap ska avskaffas, i enlighet med kvinnokonventionens sjätte artikel som anger att stater ska vidta alla lämpliga åtgärder, inklusive lagstiftning, för att att motverka all form av handel med kvinnor. Länderna bör också erkänna surrogatmoderskap som ett våldsbrott mot kvinnor, jämförbart med människohandel, och anpassa sina lagar därefter, så som föreskrivs i Istanbulkonventionens tredje artikel. Sverige bör också, likt exempelvis Italien, införa ett förbud för svenska medborgare att ingå kommersiella surrogatarrangemang i utlandet. 

Manifestation arrangeras av organisationen Interantional Coalition Against Surrogate Motherhood (ICASM) där Sveriges Kvinnoorganisationer är medlem. Läs ICASM:s uttalande om  HCCH:s arbete kopplat till surrogatmoderskap här. Läs mer om manifestationen och ta del av de samlade representanternas tal här.