Ökad lönetransparens för jämställda löner

Det bestående lönegapet mellan kvinnor och män är ett problem i hela Europa. Därför har EU beslutat om nya regler för att främja lika lön för lika och likvärdigt arbete. Tillsammans med några av Sveriges främsta experter på jämställda löner har vi tagit fram förslag på hur direktivet bör implementeras i Sverige.

Inom EU har orsaker till lönegapet och möjliga åtgärder diskuterats i flera år. I maj 2023 antogs ett EU-direktiv om ökad transparens, det vill säga insyn, i lönesättningen hos alla arbetsgivare i länderna. Direktivet kallas lönetransparensdirektivet.

Ett direktiv från EU är bindande för alla medlemsstater. Det innebär att alla länder i EU ska införa lagstiftning som ser till att direktivet efterlevs. För att bestämma hur detta ska göras i Sverige har regeringen tillsatt en statlig utredning. Utredningen pågår från maj 2023 till maj 2024.

I Sverige går arbetet för jämställda löner långsamt. 2023 ökade gapet för första gången på femton år. Det saknas konkreta politiska förslag och initiativ till förändring och frågan upplevs av många som låst. Därför innebär lönetransparensdirektivet en möjlighet för svenska beslutsfattare att se över den svenska lagstiftningen och bryta stiltjen inom jämställda löner.

För att öka kunskapen om direktivet och bidra till att det implementeras på bästa sätt har Sveriges Kvinnoorganisationer sammankallat några av Sveriges främsta experter på jämställda löner som tagit analyserat och tagit fram förslag kopplat till direktivet.

Lena Svenaeus är arbetsrättsjurist med domarbakgrund. Utöver många års erfarenhet som fackförbundsjurist har hon haft tjänster som Jämställdhetsombudsman (JämO) och arbetsmiljöråd på svenska ambassaden i Kanada. 2017 disputerade hon på avhandlingen Konsten att upprätthålla löneskillnader mellan kvinnor och män. Lena Svenaeus promemoria analyserar bristerna i dagens lagstiftning och föreslår ett antal möjligheter inom ramen för lönetransparens för att komma tillrätta med dessa. Här kan du läsa texten.

Eberhard Stüber är jurist och medförfattare till Diskrimineringslagen, en kommentar. Han har bland annat arbetat som utredare på Jämställdhetsombudsmannen och som senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten. Eberhard Stübers promemoria är en genomgång av EU-direktivet i förhållande till svensk lagstiftning så som den ser ut idag. Här kan du läsa texten.

Lönelotsarna är en ideell organisation med Sveriges främsta experter på verktyg och metoder för löneanalys. Lönelotsarna har mångårig erfarenhet från arbetet med jämställda löner på bland annat Regeringskansliet, Jämställdhetsombudsmannen samt flertalet andra myndigheter. Lönelotsarnas promemoria lämnar förslag på direktivets implementering och efterlevnad i Sverige. Här kan du läsa texten.

Sveriges Kvinnoorganisationer kommer under utredningens gång bidra så långt som möjligt till en effektiv och ändamålsenlig implementering av lönetransparensdirektivet i Sverige, med målet om lika lön för lika och likvärdigt arbete för kvinnor och män.