Remissvar: Vår demokrati – värd att värna varje dag

Sveriges Kvinnoorganisationer har yttrat sig över betänkandet Vår demokrati – värd att värna varje dag (SOU 2022:28).

Sveriges Kvinnoorganisationer välkomnar förslag som leder till ökad kunskap om demokratin och till att utveckla och sprida metoder för och skapa goda förutsättningar för ökat deltagandet och delaktigheten i demokratin. Framförallt ser vi behov av demokratistärkande arbete för grupper som idag har lägre deltagande och delaktighet, bland dem många kvinnor. Vi ser också att det är lovvärt att långsiktigt stärka demokratiperspektivet i myndigheters verksamhet, men ser att det här finns en risk för perspektivträngsel. 

Sveriges Kvinnoorganisationer ställer sig frågande till om de föreslagna åtgärderna är de viktigaste för att möta de demokratiska problem som beskrivs i betänkandet samt i andra utredningar och rapporter. Kommer de olika förslag som här läggs fram minska det demokratiska utanförskapet i olika utsatta grupper? Här ser vi att det finns ett stort behov av riktade insatser mot exempelvis utrikes födda kvinnor med kort utbildning, men ingenting sådant föreslås i betänkandet. 

Sveriges Kvinnoorganisationer ser positivt på förslag om att ta fram statistik och analyser om vår demokrati. Att ha bättre kunskap om det demokratiska läget är en förutsättning för att kunna utforma och genomföra åtgärder som ökar delaktigheten och deltagandet. 

Ta del av hela yttrandet här.