Sverige Kvinnolobbys årsmöte kräver: Säkra utrikes födda kvinnors makt och inflytande

Sveriges Kvinnoorganisationer är en paraplyorganisation för kvinnorörelsen i Sverige. Den 24 mars samlades kvinnoorganisationer från hela Sverige i Stockholm för vårt årsmöte. Under årsmötet antogs följande uttalande:  

Inför valen 2018: Säkra utrikes födda kvinnors makt och inflytande

Sveriges övergripande jämställdhetspolitiska mål är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. I målet ingår aktivt medborgarskap. Målet är långt ifrån uppfyllt, särskilt för gruppen utrikes födda kvinnor som har mindre makt och inflytande än alla anda grupper i samhället. Utrikes födda kvinnor har en lägre representation i folkvalda församlingar, i riksdagen är endast tre procent av ledamöterna utrikes födda kvinnor och ingen nuvarande minister är född i ett annat land.

Utrikes födda kvinnor är också underrepresenterade på beslutsfattande positioner och i kultur, media och näringsliv. Dessutom har utrikes födda kvinnor ett lågt valdeltagande, endast 72 procent av röstberättigade utrikes födda kvinnor röstade i 2014 års val. I vissa bostadsområden där många människor med en annan bakgrund än svensk bor är valdeltagandet så lågt som 50 procent. Utrikes födda kvinnor har också betydligt lägre sysselsättningsgrad, sämre förankring på arbetsmarknaden och mindre ekonomisk självständighet.

Att utrikes födda kvinnor har mindre makt och i mindre utsträckning deltar i samhället än både svenskfödda kvinnor och utrikes födda män är ett demokratiproblem och ett jämställdhetsproblem som måste adresseras inför valen 2018. Det är 99 år sedan kvinnor fick rösträtt, nu är det på tiden att alla kvinnor börjar nyttja den.

Sveriges Kvinnoorganisationer är en paraplyorganisation för den svenska kvinnorörelsen. Idag samlas våra medlemsorganisationer för årsmöte i Stockholm.

Tillsammans kräver vi:

  • Att politiska partier ska arbeta aktivt för att stärka utrikes födda kvinnors ställning i sina organisationer. Se till att partistyrelser, verkställande utskott och valberedningar speglar Sveriges befolkning.
  • Att politiska partier ska utveckla politik och förslag som är relevanta för och förbättrar situationen för utrikes födda kvinnor i hela Sverige.
  • Att politiska partier ska införa varannan damernas och var femte utrikes född dam. Säkerställ representationen på sina listor med varannan damernas 2.0.
  • Att politiska partier, myndigheter och andra organisationer som sprider information om valet ska finnas på plats och arrangera aktiviteter i bostadsområden där valdeltagandet är lågt och särskilt vända sig till kvinnor.
  • Att kommuner, valmyndigheten och andra relevanta organisationer ska arbeta för att säkra trygghet och tillgänglighet för kvinnor och tjejer i och kring vallokaler genom att ha kunskap om hedersförtryck och ett genomgående jämställdhetsperspektiv allt sitt arbete, särskilt i utbildning av valarbetare.
  • Att regering, kommuner, arbetsförmedling och andra relevanta myndigheter ska stärka utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden genom att öronmärka hälften av alla insatser för kvinnor och särskilt satsa på kvinnodominerade sektorer som vård och omsorg.
  • Att offentliga verksamheter så som vård, skola och omsorg ska arbeta för att säkra utrikes födda kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter, SRHR. Alla kvinnor och flickor har rätt till kvalitetssäkrad sex- och samlevnadsundervisning, god mödra- och förlossningsvård, tillgång till preventivmedel och abort samt frihet från hedersrelaterat våld- och förtryck, inklusive könsstympning, och utnyttjande inom surrogatmödraskap, prostitution och pornografi.

Årsmötesombud från:
Business and Professional Women (BPW), Fredrika Bremer Förbundet, Delta Kappa Gamma, Forum – Kvinnor och Funktionshinder (FQ), Födelsehuset, Föreningen Tillsammans, Gröna Kvinnor, Kvinnliga Akademikers Förening (KAF), Kvinnliga Läkares Förening, Kvinnofronten, Kvinnor i Svenska kyrkan, KvinnorKan, Kvinnors Rätt, Maktsalongen, Svenska Kvinnors Europanätverk (SKEN), Svenska Kvinnors Vänsterförbund, Soroptomisterna, Tantpatrullen, Varken Hora eller Kuvad, Östersjöfred, Kurdistans Kvinnoförbund och DEA-föreningen.