Remissvar: Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och ändring av det kön som framgår av folkbokföringen

Sveriges Kvinnoorganisationer har yttrat sig över utkastet till lagrådsremiss Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och ändring av det kön som framgår av folkbokföringen (S2021/07285). Vi avstyrker merparten av förslagen mot bakgrund av att dessa inte har utretts tillräckligt. Innan könstillhörighetslagen rivs upp bör en statlig utredning undersöka konsekvenserna för kvinnors och flickors rättigheter och politiken och arbetet för ökad jämställdhet inklusive den könsuppdelade statistiken. 

Sveriges Kvinnoorganisationer har stor förståelse för att kirurgiska ingrepp i könsorganen kan hjälpa transpersoner, men anser att det finns anledning att invänta mer forskning på området. Framförallt rörande den växande grupp biologiska flickor som utan tidigare tecken söker vård för könsdysfori i tonåren, och som oftare än andra har fler psykiatriska diagnoser. Vi ser att det i denna grupp kan finnas individer vars könsinkongruens är kopplad till samhällets snäva ideal och orimliga förväntningar på unga kvinnor. Det är anmärkningsvärt att utkastet inte förhåller sig till den dramatiska förändringen av målgruppens sammansättning och den offentliga och medicinska debatt som detta har rönt i flera länder. Sveriges Kvinnoorganisationer välkomnar förslaget om att ta bort kravet på att uppträda i enlighet med könsidentiteten, som har kunnat tolkas som att personer måste leva upp till genusstereotyper för att få vård.

När det gäller de avsnitt som handlar om att ändra det kön som framgår av folkbokföringen saknas insikt om den fulla innebörden av de förslag som läggs fram. Sveriges Kvinnoorganisationer har stor förståelse för att det kan vara viktigt för transpersoner att på ett enkelt sätt ändra sitt juridiska kön. Lagen är dock inte begränsad till denna målgrupp. Om förslagen genomförs kommer alla, oavsett könsidentitet, kunna ändra sitt juridiska kön genom att uppge att detta inte överensstämmer med könsidentiteten.

Syftet med förslagen är enligt utkastet att det kön som framgår av folkbokföringen ska baseras på individens självbestämmande. Denna nya syn på kön, som saknar koppling till biologi och kropp, skiljer sig från det allmänna rättsmedvetandets och gemene svensks bild av vad kön är. Den skiljer sig också från den syn på kön som historiskt och fortsatt präglar arbetet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Som slås fast i kvinnokonventionen diskrimineras kvinnor på grund av sin roll i reproduktionen, det vill säga sitt biologiska kön. Också här underlåter utkastet att nämna och förhålla sig till den debatt som pågår i många länder när det gäller självidentifikation som grund för juridisk könstillhörighet. De senaste åren har kvinnoorganisationer i ett stort antal länder slagit larm om att liknande förslag har skadat eller riskerar att skada kvinnors rättigheter.

Läs hela remissvaret här.