Ny kartläggning av porrens inverkan på barn visar på behovet av lagstiftning

Förra veckan presenterades en ny kartläggning av pornografins inverkan på barn och unga. Barnombudsmannen, som genomfört kartläggningen på uppdrag av regeringen, har bland annat sammanställt forskning om hur och var barn konsumerar pornografi och hur det påverkar deras hälsa och relationer.

Kartläggningen visar bland annat att genomsnittsåldern för pojkar att börja titta på pornografi är 12 år och att pojkar konsumerar pornografi i mycket högre utsträckning än flickor. En stor andel pojkar konsumerar pornografi varje dag eller nästan varje dag (20 procent, jämfört med 2 procent bland flickor), och andelen barn 13–16 år som konsumerar pornografi har ökat frekvent mellan 2012 och 2019. Kartläggningen tar även upp forskning kring sambanden mellan hög porrkonsumtion och sexuellt aggressivt beteende bland pojkar och ökad sexuell utsatthet bland flickor.

Sveriges Kvinnoorganisationer välkomnar att frågan om pornografins inverkan på barn kartläggs men menar att viktig kunskap om pornografins påverkan utelämnas och att utredningen borde ta avstamp i existerande lagstiftning. Pornografi är redan förbjudet för barn under 18 år. Flera lagar, så som radio och tv-lagen och lagen om våldspornografi (Brb 16:10c), anger att barn under 18 år inte ska kunna komma i kontakt med pornografi och sexuella våldsskildringar.

Utmaningen med att minska barns och ungas exponering för pornografi är att den existerar på nätet, och att det råder en 20-årig eftersläpning av att anpassa existerande lagar till den digitala världen. Det är ett misslyckande att Sverige, som har som uttalat mål att vara bäst i världen på digitalisering, ligger långt efter många andra länder när det gäller att skydda barn på nätet.

Vi hoppas nu att regeringen tillsätter en ny utredning i syfte att undersöka hur samhället ska skydda barn och hur de regleringar vi redan beslutat om ska gälla kan anpassas till den digitala världen.

Unga har rätt till skydd från sexuellt våld och att självständigt utveckla en sexualitet som bygger på respekt, nyfikenhet och ömsesidighet.