Privat förlikning ska inte vara obligatoriskt vid bodelning

Den 4 maj bjöd justitieminister Gunnar Strömmer och jämställdhetsminister Paulina Brandberg in Sveriges Kvinnoorganisationer, Ownershift och flera andra aktörer till ett rundabordssamtal om bodelning. Vi anser att de regler som finns idag som innebär att det är obligatoriskt att driva en privat förlikningsprocess vid bodelning missgynnar kvinnor och bör avskaffas.

Ta del av  det anförande som Beatrice Nordlings, sakkunnig i ekonomisk jämställdhet på Sveriges Kvinnoorganisationer, höll på mötet nedan.

”Privat förlikning ska inte vara obligatoriskt vid bodelning”

Bodelning vid skilsmässa är föreskrivet i lag. Men parterna måste själva betala för bodelningsförrättaren. Detta innebär att kvinnor, som i genomsnitt har 27 procent lägre livsinkomster och äger hälften av mäns kapital och därmed är i ett ekonomiskt underläge, har svårare att hävda sin rätt vid bodelningsförfaranden. Helt enkelt för att kvinnor inte har råd att anlita en företrädande part. 

I ett hushåll med kvinna-man-barn tar kvinnor generellt ett större ansvar för de hushållsgemensamma inköpen av förbrukningsvaror; till exempel mat, stövlar till barnen och presenter till förskolepersonalen. Män lägger i genomsnitt mer pengar på icke-förbrukningsvaror såsom teknik eller bilen. Detta innebär att ett hushålls löpande utgifter kan delas lika under äktenskapet, men värdet på de enskilda tillgångarna se mycket olika ut (maten försvinner, bilen blir kvar). Ownershift har analyserat tillgänglig data över skilsmässor mellan kvinnor och män och konstaterar att kvinnor går ur äktenskapet med mindre än de började med, medan det motsatta gäller män.

En korrekt bodelning där parterna får sin beskärda del är därför helt nödvändigt för att återspegla det faktiska ekonomiska förhållandet. Dock medför dagens system att parten med sämre ekonomi, vilket oftast är en kvinna, i många fall inte har råd att hävda sin rätt gentemot sin man. 

Ju längre en bodelningsprocess blir, desto dyrare blir den. Därmed föreligger en högre risk att kvinnan tvingas dra sig ur processen och därmed förlorar sin rätt till gemensamma tillgångar. Det här gäller i synnerhet när mannen har haft hand om gemensamma värdepappersinvesteringar och väljer att inte dela information om dessa. 

Utöver detta förekommer också allvarliga situationer där en man i en våldsam relation blir än svårare att lämna då bodelningsprocessen utgör en form av fortsatt våld och förtryck från förövaren, bland annat genom möjligheten att förhala och undanhålla information. Mannen behåller då sin makt och kontroll och hindrar kvinnan från att gå vidare i sitt liv.

Sveriges Kvinnoorganisationers principiella hållning är att kvinnor ska kunna leva ett fritt och självständigt liv som mäns jämlikar. System som upprätthåller och till och med förvärrar den ekonomiska ojämställdheten såsom den svenska bodelningsprocessen måste reformeras. Vi anser därför att

  • Bodelning i Sverige bör ta efter det brittiska systemet där privat förlikning är frivilligt och annars går ärendet direkt till domstol. När som helst i den privata processen kan parterna välja att bryta för en process i domstol istället. På detta sätt antas samma regler som gäller för andra mål, till exempel vad gäller att utse en god man om den ena parten aldrig tar emot delgivningsbeslutet eller inställer sig. Detta kräver en ändring i äktenskapsbalken. Dessutom bör en tidsgräns om 6 månader införas samt ett skyndsamhetskrav.
  • Med en sådan tidsbegränsning ökar möjligheterna till rättskydd via hemförsäkringen då kostnaderna för processen inte torde bli större än vid exempelvis vårdnadstvist, som idag ingår i hemförsäkringen. Men även den statligt finansierade rättshjälpen bör kunna träda in genom att skrivningen i rättshjälpslagen som slår fast att rättshjälp inte får beviljas i angelägenhet som rör bodelning bör utgår.
  • När kostnaden täcks av rättsskydd eller rättshjälp finns ingen anledning att ha kvar att den förlorande parten ska betala båda parters kostnader utan dessa bör då efterlikna vårdnadsmål där varje part får betala sin del, något som skulle kunna bidra till att det blir vanligare för bodelning att ingå i rättskyddet i hemföräskringen.
  • I Konsumentverkets granskning av rättskyddet i åtta olika hemförsäkringar från förra året slås fast att skyddet är otillräckligt. Självrisken är en procentuell andel istället för fast summa, och det finns ett fastslaget takbelopp. Detta bör åtgärdas för att förändringen om att rättsskydd ska beviljas för bodelning ska få full effekt.
  • Bodelningsbeslutet ska vara verkställbart så att det ej behövs ytterligare en rättsprocess för att få de tillgångar bodelningen fastslagit rätt till.
  • Det ska vara möjligt för domstolen att hämta ut information som undanhålles direkt via banken. Detta innebär införandet av ett undantag från banksekretessen i lagen om bank- och finansieringsrörelse.

Vill du veta mer?

  • Se webbinariet ”Honey jag vill skiljas” här
  • Läs mer om vårt arbete för ekonomisk jämställdhet här