7 krav för en feministisk flyktingpolitik

Uttalande från Sveriges Kvinnoorganisationers ordförandemöte 2015-10-10:

Både kvinnor och män flyr, men många fler män tar sig hela vägen till Sverige. Den feministiska utrikespolitiken måste finna vägar att undsätta kvinnor och flickor. Sveriges Kvinnoorganisationers ordförandemöte kräver att alla insatser ska ha ett medvetet jämställdhetsperspektiv och att kvinnors utsatthet sätts i fokus och skänker 40 000 kronor till Röda korsets insamling för nöd-kit till kvinnor i Syrien.

Lika många kvinnor som män är utsatta för krig och konflikt. Lika många flyr. Men enligt UNCHR:s flyktingkommissariat var bara 11 procent av de människor som kom över Medelhavet år 2014 kvinnor. Enligt Migrationsverket har cirka 51 000 män och knappt 22 000 kvinnor sökt asyl i Sverige hittills under 2015. Kvinnor och flickor har sämre möjligheter att ta sig över gränserna och blir oftare kvar i konflikter och flyktingläger. Därför borde kvinnor och medföljande barn ges särskild prioritet bland kvotflyktingar.

Flera omständigheter gör flykten svårare för kvinnor, som att ha hand om småbarn, amma, menstruera, vara gravid och föda barn. Bristen på dricksvatten leder till njurproblem för många gravida och ammande kvinnor. Sexuella övergrepp, prostitution och våld används som strategi för att beröva kvinnor och flickor deras medborgerliga rättigheter.

Sveriges Kvinnoorganisationers ordförandemöte kräver:

1. Extra resurser för kvinnors nödvändigheter och akuta insatser för att motverka sexuella övergrepp och människohandel i flyktingläger och i konfliktområden.

2. Insatser för att hjälpa kvinnor och flickor att ta sig över gränserna och söka asyl i Sverige. Kvinnor och deras medföljande barn ska ha särskild prioritet bland kvotflyktingar.

3. Ökad säkerhet och skydd vid ankomst till Sverige, till exempel tillgängliga boenden, resurser för kvinnor som är gravida eller har små barn, och stöd för kvinnor som utsatts för våld och övergrepp.

4. Att kvinnors specifika asylskäl erkänns och att asylprocessen och systemet för familjeåterförening i Sverige har ett genomgående jämställdhetsperspektiv.

5. Att kvinnor med familjeanknytning får egna uppehållstillstånd som inte är knutna till mannen och att kvinnor och flickor ges permanent uppehållstillstånd för att få ekonomisk självständighet och trygghet.

6. Ökat stöd till kvinnoorganisationer i konfliktområden samt till den svenska kvinnorörelsen och kvinnojourer i Sverige som tar emot kvinnor och flickor som har utsatts för våld och människohandel.

7. Kvinnors aktiva deltagande i fredsprocesser i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor fred och säkerhet.

Sveriges Kvinnoorganisationers ordförandemöte skänker 40 000 kronor till Röda korsets insamling för nöd-kit till kvinnor i Syrien.

Mötesrepresentanter från:

Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund i Sverige (BHKRF), DEA-föreningen, Forum – Kvinnor och Funktionshinder, Fredrika Bremer Förbundet, Gröna kvinnor, Internationella Kvinnoförbundet (IKF), Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) Kvinnliga Akademikers Förening, Kvinnliga Läkares Förening, Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor (KSAN), Kvinnor i Svenska kyrkan, KvinnorKan, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks), Soroptimisterna, Svenska Kvinnors EuropaNätverk, Svenska Kvinnors Vänsterförbund, Sverigefinskt kvinnoforum, SweQ -Sveriges Quinnoråd, Varken hora eller kuvad, 1,6 miljonerklubben.

Pressmeddelandet på Mynewsdesk.