Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering är den strategi som Sverige och stora delar av världen har valt för att nå ett jämställt samhälle. Strategin innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska införlivas i alla beslut och processer, det vill säga att hänsyn ska tas till hur det som ska göras påverkar olika grupper av kvinnor och män.  

Ett 60-tal myndigheter har i uppdrag att arbeta jämställdhetsintegrerat och det finns en särskild myndighet, Jämställdhetsmyndigheten, som ska stötta arbetet. Men långt ifrån alla upp till sina åtaganden. Bristerna är särskilt stora när det kommer till jämställdhetsbudgetering, alltså att beakta jämställdhet i den ekonomiska styrningen. Många offentliga stödåtgärder, som till exempel företagsstöd, arbetsmarknadsåtgärder och stöd till personer med funktionsnedsättning, fördelas inte jämställt. Det finns också stora skillnader i jämställdhetsintegreringens genomslag i olika delar av landet. 109 av landets 290 kommuner och samtliga 21 regioner har undertecknat den europeiska CEMR-deklarationen om jämställdhet på lokal och regional nivå som bland annat handlar om jämställdhetsintegrering.

Den offentliga förvaltningen brister även när det kommer till könsuppdelad statistik, som är en omistlig del av jämställdhetsintegreringen. Trots att det finns tydliga förordningar som kräver att individbaserad statistik ska könsuppdelas så sker detta inte alltid och ofta saknas analyser av skillnaderna mellan könen.

En viktig del av jämställdhetsintegreringen handlar om att motverka könsblindhet genom att synliggöra kvinnor och flickor. Sveriges Kvinnoorganisationer oroas av att skrivningar om kvinnor och flickor har försvunnit ur flera lagar, förordningar och andra offentliga styrdokument de senaste åren.

Sveriges Kvinnoorganisationer verkar för att strategin för jämställdhetsintegrering ska verkställas i hela samhället. Vi granskar regeringens budgetproposition och andra förslag från regeringen för att följa upp i vilken grad dessa har jämställdhetsintegrerats. En gång om året arrangerar vi, genom vårt bolag, konferensen Forum Jämställdhet. Utöver konferensverksamhet erbjuder bolaget utbildningar, analyser och annat konsultstöd kopplat till jämställdhetsintegrering.

Våra viktigaste förslag

  • Ge Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att inom sitt stödjande arbete tydliggöra att jämställdhetsintegrering kräver att kvinnor och män synliggörs. Sätt stopp för tillbakagången till könsneutralt språk i politik och förvaltning.
  • Stoppa förändringar av könstillhörighetslagen tills dess att konsekvenserna för kvinnors och flickors rättigheter och jämställdhetsarbetet har utretts.
  • Skärp styrningen och förbättra uppföljningen av jämställdhetsintegrering i myndigheter. Komplettera jämställdhetsintegreringen med särskilda uppdrag om att fördela stödåtgärder jämställt och genomföra jämställdhetssatsningar när så behövs. Ställ krav på att myndigheter ska redovisa effekterna av sitt jämställdhetsarbete.