Sveriges Kvinnoorganisationer välkomnar att regeringen ser över föräldraförsäkringen och att möjligheten att ta ut ledighet över lång tid begränsas. Vi anser dock att en generell tvåårsgräns i ersättningsdagarna bör införas för alla föräldrar och att garantinivån i försäkringen ska avskaffas.

Sveriges Kvinnoorganisationer har lämnat ett remissyttrande över SOU 2016:73 – Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn. I betänkandet föreslår utredningen att möjligheten att använda föräldrapenning ska begränsas för föräldrar som kommer till Sverige med barn. Om ett barn blir bosatt i Sverige under sitt andra levnadsår ska föräldrapenning lämnas under högst 200 dagar.

För att stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden föreslår Sveriges Kvinnoorganisationer istället att en tvåårsbegränsning i ersättningsdagarna införs för alla som är försäkrade för föräldrapenning. Sveriges Kvinnoorganisationer anser att en generell begränsning skulle stämma bättre överens med lagstiftarens intention, det vill säga att föräldrapenningen primärt ska användas när barnet är litet. Det skulle också bidra till en förbättrad etablering på arbetsmarknaden för framförallt kvinnor.

Sveriges Kvinnoorganisationer anser också att garantinivån ska tas bort så att föräldraförsäkringen istället bygger på sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Garantinivån utgör ett incitament för kvinnor att inte ta sig in på arbetsmarknaden, samtidigt som den är så låg att den inte går att leva på. Utformningen av föräldraförsäkringen motverkar på detta sätt kvinnors ekonomiska självständighet, vilket går rakt emot de jämställdhetspolitiska målen. De föräldrar som inte har ett arbete och som saknar SGI bör få andra former av ersättning som också kan kombineras med etableringsinsatser.

Sveriges Kvinnoorganisationer anser att ett effektivt sätt att öka arbetskraftsdeltagandet för nyanlända kvinnor, liksom för kvinnor i allmänhet, är att individualisera föräldraförsäkringen och på detta sätt få kvinnor och män att dela mer lika på ledigheten. Det skulle bättre bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen och ligga i linje med hur andra socialförsäkringar är utformade. Vi hoppas att utredningen lämnar progressiva förslag i sitt slutbetänkande.

LÄS VÅRT YTTRANDE HÄR

Sveriges Kvinnoorganisationer fungerar som remissinstans till riksdag och regering. Våra remissyttranden hittar du här.

Betänkandet SOU 2016:73 är en del av regeringens pågående översyn av föräldraförsäkringen. Uppdraget ska slutredovisas 1 oktober 2017. Läs mer här.