Enklare att föra över premiepensionsrätt

Sveriges Kvinnoorganisationer har tillsammans med våra medlemsorganisationer Kvinnliga Akademikers Förening och Fredrika Bremer Förbundet lämnat ett remissyttrande över promemorian Enklare att föra över premiepensionsrätt samt upphävande av föreskrifter om hustrutillägg.

Den som är gift eller har en registrerad partner kan välja att föra över sin pensionsrätt för premiepensionen till sin maka, make eller registrerad partner. Det görs dock ytterst sällan. Under 2015 var det bara 0,5 % av alla makar med intjänad pensionsrätt som gjorde överföringen. I promemorian föreslås att det ska bli enklare att föra över premiepensionsrätt i syfte att nå mer jämställda pensioner. Den blocköverskridande pensionsgruppen (S, Mp, M, L, C och Kd) har ställt sig bakom föreslagen.

Sveriges Kvinnoorganisationer, Kvinnliga Akademikers Förening och Fredrika Bremer Förbundet har lämnat ett yttrande där vi varken tillstyrker eller avstyrker förslaget. Även om förfarandet förenklas kvarstår faktum att överföring av premiepensionsrätt alltid är ett individuellt val i en situation som innebär en maktobalans till fördel för den som har en högre pension, vilket oftast är män.

Vi förordar istället lösningar på strukturell nivå genom omfördelning inom gruppen pensionärer i stort och insatser för att minska löneskillnaderna i arbetslivet. I remissyttrandet presenterar vi en rad förslag till viktiga åtgärder för att nå jämställda pensioner på såväl kort som lång sikt.

LÄS YTTRANDET HÄR

Sveriges Kvinnoorganisationer fungerar som remissinstans till riksdag och regering. Våra remissyttranden hittar du här.