Sveriges Kvinnoorganisationer tog för två år sedan ställning mot surrogatmödraskap. Vi uttryckte vårt starka motstånd mot att kvinnor reduceras till behållare och används för andras tillfredsställelse. Surrogathandel är människohandel och ett brott mot mänskliga rättigheter. Det är ett brott mot vedertagna principer – avtal som i praktiken förutsätter slaveri är illegitima. Surrogathandeln exploaterar fattiga kvinnor i en cynisk kommersialisering. Surrogatförespråkarna gömmer sig bakom så kallad altruism. Det hjälper inte, principerna är precis likadana. Handel är handel.

European Women’s Lobby, EWL, följer nu den svenska linjen och har beslutat att motverka surrogatmödraskap. Beslutet togs vid EWL:s Generalförsamling den 31 maj – 2 juni i Zagreb. Medlemsorganisationerna var eniga om att surrogatmödraskap är ett allvarligt problem som utnyttjar kvinnans kropp och hennes reproduktiva organ. Den europeiska kvinnorörelsen menar att surrogatmödraskap ska förbjudas.

EWL fann det djupt oroande att drygt hälften av EU:s medlemsländer har legaliserat så kallat altruistisk surrogatmödraskap. Kvinnorörelsens avståndstagande gällde såväl altruistisk som kommersiellt surrogatmödraskap. Hållningen är att i praktiken finns ingen skillnad mellan de två typerna – i båda fallen sker handel med människor. Surrogatmödraskap är alltid ett kontrakt mellan köparen, d.v.s. blivande föräldrar, och säljaren, d.v.s. surrogatmodern, om en produkt, d.v.s. ett barn.  Denna nya typ av modernt slaveri har blivit till en allt större internationell industri där stora belopp är involverade.

Den europeiska kvinnorörelsen kommer att sprida kunskap om de negativa konsekvenserna av surrogatmödraskap, motverka en legalisering i de länder där sådan ännu inte föreligger, och verka för ett totalt förbud.

En arbetsgrupp under samordning av Sveriges Kvinnoorganisationer kommer att kartlägga förekomsten av surrogatmödraskap samt den legala situationen i samtliga EU-länder, sammanställa information att sprida till regeringar och andra beslutsfattare i samtliga EU-länder om att surrogatmödraskap innebär handel med kvinnors kroppar, deras reproduktiva organ och med barn, vilket utgör en ny och snabbt växande överträdelse av kvinnors och barns mänskliga rättigheter, informera FN:s Kvinnokommission inför dess årliga konferens i mars 2014 samt deltagare vid Nordiskt Forum – New Action on Women’s Rights i juni 2014 i Malmö i syfte att få ett stopp för surrogatmödraskap.

Pressmeddelandet på MyNewsdesk.