Genomförande av balansdirektivet – balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare

Sveriges Kvinnoorganisationer har tagit del av utredningen Genomförande av balansdirektivet – balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare (SOU 2020:81.) Här kan du läsa en sammanfattning av vårt remissyttrande.

Att kvinnor tar ett större ansvar för det obetalda arbetet, däribland omsorg av barn och äldre, är en av de största jämställdhetsutmaningarna i Europa och Sverige. Sveriges Kvinnoorganisationer beklagar att arbetet för att förändra detta har stagnerat i Sverige. När andra länder tar ytterligare steg mot en utjämning av det obetalda arbetet pekar regeringens egen expertmyndighet på att insatserna för en jämn fördelning av det obetalda arbetet i Sverige har stannat av. Att fullt ut implementera balansdirektivet är nödvändigt, men långt ifrån tillräckligt.

Vi ställer oss över lag positiva till utredningens förslag och vill särskilt understryka behovet av att dagar på grundnivå i föräldraförsäkringen ska reserveras. Vi anser att Sverige utan en sådan åtgärd inte kan sägas leva upp till direktivet och att målet om en jämn fördelning av det obetalda arbetet ska gälla alla kvinnor och män i Sverige, oavsett bakgrund och inkomstnivå. Vi önskar se ett antal tillägg och förtydliganden för att Sverige ska leva upp till direktivets krav i praktiken, vilka presenteras nedan.

Vi menar vidare att det behövs en utökad tillsyn för att reglerna ska efterföljas. Regeringen bör gå vidare med det upplägg som utredningen skissar upp, men inte lämnar något skarpt förslag kring, vad gäller ett uppdrag för DO att utöva tillsyn. Slutligen menar vi, tvärtemot utredningen, att det behövs särskilda och omfattande informationsinsatser för att säkerställa att direktivet efterlevs.

Sveriges Kvinnoorganisationer vill samtidigt vara tydliga med att balans mellan arbete och privatliv kräver en gemensamt finansierad och tillgänglig barn- och äldreomsorg av hög kvalitet. Kvinnor ska inte behöva lösa brister i våra gemensamma system genom individuella lösningar som flexibla arbetstider, hemmajobb och deltidsarbete, utan detta ska vara självvalda lösningar.

Läs hela remissvaret här!