Fredrika Bremer Förbundet skriver idag om att internationella mansdagen måste uppmärksammas för vad den är.

Artikeln publicerades den 19 november 2015 på Fredrika Bremer Förbundets hemsida.

Internationella mansdagen instiftades 1999 och tillkom för att sätta fokus på pojkars och mäns hälsa, jämställdhet, relationer, familj, samt positiva manliga förebilder. En viktigt och rimlig dag, så länge den uppmärksammas för just vad den är. En dag instiftad för att uppmärksamma pojkar och mäns hälsa med visionen att främja ett jämställt och tryggt samhälle. Men så är tyvärr ofta inte fallet.

Ofta ställs istället den internationella mansdagen i opposition till den internationella kvinnodagen, som infaller den 8 mars. Att hylla kvinnor på internationella kvinnodagen är något som vi anser kan vara en del i uppmärksammandet av dagen. Men vi anser inte att det samma behövs göras på motsvarade dag för mannen. Varför? För att män dagligen hyllas genom högre löner, bättre villkor, mer makt, mindre obetalt arbete, högre trygghet och mer utrymme i samtliga rum.

Ett tydligt ett exempel på hur män dagligen indirekt får mer utrymme i det offentliga rummet är Rättviseförmedligens senaste rapport på vem som egentligen får utrymme i de svenska medielandskapet. Rapporten visade att 72,3 procent av det mediala rummet upptas av män.

Motiveringen och syftet med instiftandet av den internationella mansdagen anser vi på FBF är väldigt centrala i dagens jämställdhetsdebatt, däremot anser vi att syftet med dagen bör kommuniceras på ett mer nyanserat vis än vad det tidigare gjorts.

Vi anser att om internationella mansdagen skall uppmärksammas, bör den uppmärksammas för vad den är. En dag instiftad för att uppmärksamma pojkar och mäns hälsa med visionen att främja ett jämställt och tryggt samhälle. Internationella mansdagen bör inte vara en dag för att hylla mansrollen, mansrollen behöver revideras och förändras. Mansrollen behöver uppmärksamhet, men ur en helt annan vinkel.

Idag bedrivs exempelvis viktig forskning för att bättre förstå och kunna adressera de mönster inom maskuliniteten som är länkade till oerhört destruktiva krafter. Vi lever i ett samhälle där patriarkala strukturer genomsyrar samhället på alla nivåer och dess mest problematiska uttryck är våld, övergrepp, orättvisor och ojämställdhet. Den internationella forskning som belyser dessa strukturer borde lyftas upp och få större genomslag även medialt och inte vara något som anses angeläget för en grupp initierade intellektuella feminister! Unga män och pojkars utsatthet för tex porr, hypermaskuliniserad reklam, våldbejakande kultur och hierarkiska maktordningar inom mansdominerade områden såsom vissa idrotter eller branscher bör ifrågasättas betydligt bredare och tas på mycket större allvar än vad som görs idag! Risken för det feministiska arbetet idag är att alltför stort fokus hamnar på att reparera skador som orsakats av patriarkala strukturer istället för satsningar på förebyggande arbete. Våld föder våld och vi måste rikta vår uppmärksamhet mot att bryta dessa onda cirklar.

Fredrika Bremer Förbundet har under över 150 år verkat för ett jämställt samhälle genom en kamp som inkluderar män. Vi anser att vi måste börja uppmärksamma den destruktiva mansrollen som råder idag, och vi måste göra det nu.

Mäns överordning i samtliga samhällsnivåer och våldet mot kvinnor skapar otrygga miljöer som föder hat och uppdelning mellan oss människor.

Mannen måste våga ifrågasätta sin egen position. Har du privilegier i kraft av att du är man? Vi utmanar dig! Se över din vardag, vad kan du göra för att främja ett mer jämställt samhälle? Våga se din roll i samhällstrukturen och bli en allierad. Gå med i kampen för ett jämställt samhälle!