Uppföljningen av handlingsplanen från Beijing måste knyta an till densamma

Idag samlas regeringar från ett stort antal länder i Paris för att delta på Generation Equality Forum som pågår fram till den 2 juli. Forumet ska följa upp den handlingsplan för kvinnors rättigheter som antogs vid FN:s fjärde kvinnovärldskonferens i Beijing 1995. Men de utkast som hittills har presenterats knyter varken an till handlingsplanen eller Kvinnokonventionen.

I en tid då hoten mot kvinnors och flickors rättigheter växer är det viktig att världens länder kommer samman och blickar framåt. Forumet som arrangeras av FN:s kvinnoorgan UN Women tillsammans med Frankrike och Mexiko är därför välkommet. Under mötet ska de handlingskoalitioner (Action Coalitions) som tillsatts presentera de planer för ökad jämställdhet som har arbetats fram utifrån olika teman.  Därefter ska koalitionerna arbeta vidare under en femårsperiod.

Men Sveriges Kvinnoorganisationer är kritisk till processen runt forumet och koalitionerna som präglats av bristande transparens. Privata fonder och andra finansiärer har getts ett stort inflytande medan kvinnorörelsens organisationer har haft få och små möjligheter att påverka koalitionernas arbete.  Tillsammans med kvinnorättsorganisationer från hela världen har vi framfört kritik mot att UN Women nästan uteslutande bjudit in organisationer som arbetar för avkriminalisering av prostitution till att leda koalitionerna. Vi är också kritiska till att programmet Generation Equality från början inte har haft ett tillräckligt stort fokus på kvinnor och flickor som rättighetsbärare. Kopplingen till tidigare åtaganden i handlingsplanen från Beijing och Kvinnokonventionen har varit svag och i vissa delar obefintlig.

Från Sverige deltar bland annat jämställdhetsminister Märta Stenevi, utrikesminister Ann Linde och EU-minister Hans Dahlgren på forumet. Vi hoppas att Sveriges regering ska öka sitt engagemang för att motverka den relativisering av kvinnors rättigheter vi sett inom Generation Equality och andra delar av FN under senare år. Sverige både leder den koalition som ska arbeta med ekonomiska rättigheter och är en av de främsta finansiärerna av en rad FN-organ. Denna position gör det möjligt att ställa tydligare krav på UN Women och andra FN-organisationer att hålla sig till sina kärnkonventioner och tidigare överenskommelser.