Kvinnorörelsen välkomnar Jämlikhetskommissionens förslag

Nyligen presenterade Jämlikhetskommissionen sitt betänkande med en rad förslag för ökad jämlikhet och jämställdhet i samhället. Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag som syftar till att långsiktigt öka den ekonomiska jämlikheten och öka möjligheterna till social rörlighet. Kommissionens förslag ska sammantaget bidra till ökad jämställdhet och en förbättrad integration.

Bland förslagens politikområden lyfts utbildning, bostäder och integration fram som några av de viktigaste. På jämställdhetsområdet föreslår kommissionen att en större del av föräldrapenningen blir individuell, både på grundnivå och i den inkomstberoende delen, och gynnsammare villkor under graviditeten. Rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid förordas också. Arbetet för ökad jämställdhet framhålls som särskilt viktigt bland kvinnor med utländsk bakgrund.

Läs mer om utredningens förslag här.