Ny modell för statsbidrag till ideella organisationer inom brottsofferområdet

Sveriges Kvinnoorganisationer har lämnat sitt remissyttrande på delar av förslagen i Ds 2019:7, Ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer inom brottsofferområdet.

Promemorian innehåller förslag för att skapa långsiktiga ekonomiska förutsättningar för kvinno- och tjejjourer och vissa andra ideella organisationer inom brottsofferområdet. Därtill lämnas förslag som syftar till att det offentligas ansvar för brottsofferstöd inte ska undergrävas. Rätt medel ska användas till rätt ändamål.

Promemorian ”Ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer inom brottsofferområdet Ds 2019:7” föreslår en ny förordning för statsbidrag för att stärka den långsiktiga finansieringen av kvinno- och tjejjourer.

För att underlätta statsbidragshanteringen på området föreslås en ny förordning om statsbidrag till ideella organisationer som bedriver verksamhet med huvudsakligt ändamål att stödja brottsoffer eller att förebygga eller motverka brott inom områdena:

  • Våld mot kvinnor,
  • Våld i nära relationer,
  • Hedersrelaterat våld och förtryck, eller
  • Prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Sveriges Kvinnoorganisationer tillstyrker förslaget om en ny förordning för statsbidrag till kvinno- och tjejjourer som syftar till att stärka den långsiktiga finansieringen och tryggheten för dessa organisationer. Sveriges Kvinnoorganisationer välkomnar att promemorian tar fasta på fyra viktiga verksamhetsområden och önskar se att detta återspeglas i utformningen av statsbidraget. Sveriges Kvinnoorganisationer vill särskilt understryka vikten av promemorians förslag om att bidraget även ska omfatta organisationer som arbetar förebyggande och opinionsbildande mot mäns våld mot kvinnor.

Om du vill läsa hela Sveriges Kvinnoorganisationers remissvar så kan du göra det här: Sveriges Kvinnoorganisationers remissvar på Ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer inom brottsofferområdet Ds 2019 7