Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet

Sveriges Kvinnoorganisationer har lämnat sitt remissyttrande på delar av förslagen i Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet (SOU 2018:69). 

Syftet med utredningen SOU 2018:69 har varit att undersöka behovet av åtgärder för att säkerställa ett starkt skydd mot tvångsäktenskap, barnäktenskap och brott med hedersmotiv. Sveriges Kvinnoorganisationer tillstyrker utredningens tillägg om:

  • Införandet av en ny straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv genom en ny punkt i 29 kap. 2§ brottsbalken
  • Införandet av ett nytt brott under benämningen barnäktenskapsbrott i ett nytt tredje stycke i bestämmelsen om äktenskapstvång i 4 kap. c§ brottsbalken

Vidare beklagar vi att kommittédirektivet inte omfattade en utredning av en egen brottsrubricering för hedersrelaterat våld och förtryck och vill därför se en utredning tillsättas med uppdraget att se över en sådan. Sveriges Kvinnoorganisationer saknar därtill ett tillägg som förtydligar att hedersrelaterat våld och förtryck också innefattar vardagliga begränsningar och att hederssystemet är ett system där unga kvinnor och flickor befinner sig längst ner.

Sveriges Kvinnoorganisationer tillstyrker utredningens förslag att införa en straffbestämmelse om barnäktenskap men saknar ett tillägg med innebörden att lagstiftningen särskilt ska beakta när det är sannolikt att vårdnadshavare känner till planer om barnäktenskap utan att vidta åtgärder för att förhindra det.

Sveriges Kvinnoorganisationer delar utredningens bedömning att Skolverket och Socialstyrelsen behöver vidta åtgärder för stärkt samverkan – men saknar ett tillägg som garanterar att information om hedersrelaterat våld och förtryck ska inkluderas i sex- och samlevnadsundervisningen och att alla gravida kvinnor ska ha möjlighet till enskilda samtal med barnmorska där det informeras om hjälp och stöd vid förekomstenav hedersrelaterat våld och förtryck.

Vi beklagar att utredningen inte lyfter vikten av att föra könsuppdelad statistik vad gäller hedersrelaterad brottslighet. Vidare vill vi understryka vikten av att ta vara på den kunskap som de civilsamhälles- och kvinnoorganisationer som arbetar med frågan besitter samt att alla insatser som planeras har ett genomgående jämställdhetsperspektiv och att alla styrdokument och förslag bekönas.

Läs remissvaret i sin helhet här.