Regeringen skärper jämställdhetskraven på universitet och högskolor. Från och med nästa år ska en högre andel kvinnor bli professorer, och år 2030 är målet att hälften av alla nya professorer är kvinnor.

Andelen kvinnor bland studenterna på Sveriges högskolor och universitet är ca 60 procent, men högre upp i akademin är det män som dominerar. Bland professorer, den högsta möjliga akademiska tjänsten, är 75 procent män, och utvecklingen mot jämställdhet har på senare år stannat av.

För att motverka detta höjer regeringen nu ambitionerna meddelar idag Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning. I snitt ska det i Sverige anställas 10 procent fler kvinnliga professorer från och med nästa år. Läs mer på SVT Nyheter.

Sveriges Kvinnoorganisationer välkomnar satsningen. I vår senaste skuggrapport av implementeringen av Kvinnokonventionen i Sverige lyfter vi ojämställdheten inom akademin och presenterar förslag på åtgärder.

Några av våra krav för jämställdhet inom högskola och universitet:

  • Jämställdhetsintegrera fördelningen av forskningsmedel och ta fram en plan för hur medlen som går till kvinno- respektive mansdominerade fält kan jämnas ut.
  • Se till att forskningsanknytningen är lika stark inom alla utbildningsområden och att varken mans- eller kvinnodominerade forsknings- och utbildningsområden anses mer prioriterade.
  • Motverka könsstereotypa utbildningsval, bl.a. genom att utveckla innehållet i utbildningarna och aktivt marknadsföra utbildningar mot det underrepresenterade könet.