Remissvar: Straffansvar för psykiskt våld

Sveriges Kvinnoorganisationer har yttrat sig över promemorian Straff­ansvar för psykiskt våld (Ds 2022:18). En betydande del av det våld som män och killar utsätter kvinnor och flickor för är psykiskt. Detta våld utgör ett stor problem för samhället och för de kvinnor och flickor som utsätts och är straffvärt. Sveriges Kvinnoorganisationer delar promemorians analys om att psykiskt våld inte till fullo fångas upp av nuvarande lagstiftning och praxis. Det är allvarligt att vår internationell uppmärksammade och ofta prisade fridskänkningslagstiftningen inte används i större utsträckning. Vi menar att såväl fridskränkning som grov fridskärning i långt i teorin borde kunna leda till fler åtal som innefattar psykiskt våld.

Sveriges Kvinnoorganisationer anser att möjligheten att använda nuvarande lagstiftning till det den var avsedd för, det vill säga även för psykiskt våld, bör utredas och prövas innan en ny, ytterligare kriminalisering av psykiskt våld införs. Om det finns andra problem än juridiska till att lagstiftningen inte används bör dessa åtgärdas, det kan till exempel handla om brist på kunskap eller resurser inom rättsväsendet. I de fall det ändå skulle upptäckas att det finns faktiska luckor i befintlig lagstiftning yrkar vi på att en utredning tillsätts för att se över hur nuvranade fridskänkningslagstiftning ytterligare kan förstärkas för att bättre innefatta psykiskt våld.

Läs vårt remissvar här