STATENS STÖD TILL TROSSAMFUND I ETT MÅNGRELIGIÖST SVERIGE

Sveriges Kvinnoorganisationer välkomnar att regeringen ser över stödet till trossamfund. De demokratikriterier som utredningen föreslår är dock inte är tillräckliga när det gäller kränkningar av kvinnors och flickors rättigheter. Vi anser att kvinnors rättigheter och jämställdhet bör utgöra ett särskilt kriterium för stöd.

Utredningen Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige SOU18:18 vill säkerställa att stödet till trossamfund på bästa sätt är anpassat till nutida och framtida behov. Utredningen lyfter fram att bidrag inte kan delas ut till samfund som exempelvis tillåter tvångsäktenskap, barnäktenskap och diskriminerar utifrån kön. Sveriges Kvinnoorganisationer anser dock att krav på jämställdhet och kvinnors rättigheter behöver tydliggöras ytterligare som villkor för offentliga bidrag.

Vi anser att offentliga bidrag till verksamheter bör ges utifrån följande villkor:

  1. Den sökande ska kunna redogöra för att verksamheten kommer att komma kvinnor och män till del i lika stor utsträckning.
  2. Offentliga bidrag till lokaler ska bara ges om den sökande kan redogöra för att lokalerna kommer att komma kvinnor till män till del i lika stor utsträckning.
  3. Samfund som tar emot bidrag bör ha minst 40 procent kvinnor eller män som medlemmar.
  4. Kvinnor ska ha rätt att verka som ledare inom samfundet, såväl religiöst som i andra ledande funktioner.

Samfund som inte lever upp till detta bör inte få ta emot bidrag.

Sveriges Kvinnoorganisationer anser att stödet inte bör behandlas av Myndigheten för stöd till trossamfund, SST, då de kan ha en för nära koppling till olika samfund för att vara objektiva. Istället föreslås MUCF som är en större myndighet med sekulärt uppdrag och stor erfarenhet av bidragsfördelning.

Enligt utredningen begränsar Europakonventionen möjligheterna för staten att ställa krav på trossamfunden. Detta är inte Sveriges Kvinnoorganisationers uppfattning. Europakonventionen anger att medlemsstaterna ska arbeta för jämställdhet mellan kvinnor och män. Medlemsländerna har förbundit sig att följa FN:s Kvinnokonvention som förbjuder diskriminering av kvinnor. Dessutom står en enig riksdag står även bakom de jämställdhetspolitiska målen med det övergripande målet att kvinnor och män ska ha samma makt och möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Trossamfunden är en del av det övriga samhället och behöver ställa upp på några av de mest grundläggande utgångspunkterna om de ska få statligt stöd.

Vidare menar Sveriges Kvinnoorganisationer att förslaget om ett organisationsutvecklingsbidrag för jämställdhetsarbete inte är tillräckligt för att motverka ojämställdheten inom trossamfund. Detta  förutsätter att föreningen är intresserad av jämlikhetsfrågor för att ansöka om bidraget. Läs hela yttrandet här.