Den 11 augusti antog Amnesty International förslaget ”Policy on state obligations to respect, protect and fulfil the human rights of sex workers”. Sveriges Kvinnoorganisationer har tidigare publicerat ett uttalande med anledning av Amnestys beslut. Nu bemöter Sveriges Kvinnoorganisationers ordförande Clara Berglund policyn och menar att den inte är förenlig med kvinnors rättigheter.

AMNESTY INTERNATIONAL.

The International Council REQUESTS the International Board to adopt a policy that seeks attainment of the highest possible protection of the human rights of sex workers, through measures that include the decriminalisation of sex work, taking into account:

– Okej, Amnesty vill skydda personer i prostitutions mänskliga rättigheter genom att avkriminalisera prostitution. Problemet här är bara att prostitution i sig är ett brott mot mänskliga rättigheter. Artikel 6 i FN:s Kvinnokonvention lyder: ”Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder, inklusive lagstiftning, för att bekämpa alla former av handel med kvinnor och utnyttjande av kvinnoprostitution.” Ni vill alltså skydda mänskliga rättigheter genom att verka för att brott mot mänskliga rättigheter ska tillåtas. Kan det bli mer motsägelsefullt än så?

1. The starting point of preventing and redressing human rights violations against sex workers, and in particular the need for states to not only review and repeal laws that make sex workers vulnerable to human rights violations, but also refrain from enacting such laws.

– Jag håller med om att vi inte ska ha lagar som straffar eller förtrycker personer som befinner sig i prostitution. Det är också det som är poängen med den svenska sexköpslagen som innebär att det är lagligt att sälja men inte att köpa sex. Det betyder att personer i prostitution har lagen på sin sida och blir mindre sårbara än när prostitution är helt legaliserat, vilket bland att den svenska polisen har vittnat om.

2. Amnesty International’s overarching commitment to advancing gender equality and women’s rights.

– Hur då? Att tillåta sexköp, bordeller och andra kringverksamheter och normalisera prostitution är detsamma som att aktivt motverka jämställdhet mellan kvinnor och män. Amnestys ställningstagande tyder på att det just nu pågår en backlash mot kvinnors rättigheter i världen.

3. The obligation of states to protect every individual in their jurisdiction from discriminatory policies, laws and practices, given that the status and experience of being discriminated against are often key factors in what leads people to engage in sex work, as well as in increasing vulnerability to human rights violations while engaged in sex work and in limiting options for voluntarily ceasing involvement in sex work.

– Japp, stater har ett åtagande att skydda alla människor från diskriminerande lagar. Just därför är viktigt att stater förbjuder sexköp, bordeller och människohandel. Att tillåta sådana verksamheter vore synnerligen diskriminerande. Det är också mycket riktigt att personer som hamnar i prostitution ofta har erfarenhet av andra former av diskriminering. Prostitution är ett tydligt exempel på intersektionell diskriminering när olika diskrimineringsgrunder som kön, klass och etnicitet samverkar. Här tar Amnesty också upp hur viktigt det är personer frivilligt ska kunna lämna prostitution. Kan vi inte istället prata om hur många som ofrivilligt är kvar i prostitution? En undersökning från Nederländerna har visat att mellan 50 och 90 procent av personerna som är registrerade som sexsäljare befinner sig ofrivilligt i prostitution.

4. The harm reduction principle.

– Visst är det viktigt att begränsa konsekvenserna av prostitution och vidta åtgärder för att öka tryggheten och säkerheten för personer som utnyttjas i prostitution. Och det görs framförallt genom att bekämpa sexköp och ojämställdhet i samhället.

5. States have the obligation to prevent and combat trafficking for the purposes of sexual exploitation and to protect the human rights of victims of trafficking.

– Trafficking och människohandel ska motverkas. Och det mest effektiva sättet att göra det är att motverka prostitution eftersom prostitution föder en efterfrågan som leder till människohandel. Sambandet mellan prostitution och människohandel är så tydligt att det inte går att hävda att man är mot människohandel utan att samtidigt problematisera prostitution. I Sverige är det tydligt att vår sexköpslag har gjort att vi är ett mindre attraktivt land för människohandel än andra jämförbara länder.

6. States have an obligation to ensure that sex workers are protected from exploitation and can use criminal law to address acts of exploitation.

– Men att befinna sig i prostitution är ju att bli exploaterad! Att behöva sälja sin kropp är exploatering! Den enda lagen som stater kan använda för att förhindra sådan exploatering är att förbjuda människor att köpa andra människor, det vill säga att förbjuda sexköp.

7. Any act related to the sexual exploitation of a child must be criminalized. Recognizing that a child involved in a commercial sex act is a victim of sexual exploitation, entitled to support, reparations, and remedies, in line with international human rights law, and that states must take all appropriate measures to prevent sexual exploitation and abuse of children.

– Och den stora majoriteten av personer som är i prostitution började sälja sex innan de var 18 år. Betyder att så fort personen har fyllt 18 år så är det fritt fram att exploatera hens kropp?

8. Evidence that sex workers often engage in sex work due to marginalisation and limited choices, and that therefore Amnesty International will urge states to take appropriate measures to realize the economic, social and cultural rights of all people so that no person enters sex work against their will or is compelled to rely on it as their only means of survival, and to ensure that people are able to stop sex work if and when they choose.

– Ingen ska behöva vara så fattig och utsatt att hen behöver sälja sin egen kropp för att klara sig och ingen ska hamna i prostitution mot sin vilja. Kanske är det denna utopi Amnesty drömmer om? Det är ett sagoland som är väldigt avlägset en verklighet där nästan all prostitution är ofrivillig och att där personer i prostitution oftast har utsatts för våld och övergrepp. Min utopi är en jämställd värld där själva tanken på att kvinnors kroppar ska kunna köpas och säljas på en marknad är absurd.

9. Ensuring that the policy seeks to maximize protection of the full range of human rights – in addition to gender equality, women’s rights, and non-discrimination – related to sex work, in particular security of the person, the rights of children, access to justice, the right to health, the rights of Indigenous peoples and the right to a livelihood.

– Någon där emot? Det är nog få som inte vill öka tryggheten för personer i prostitution och säkra deras tillgång till rättvisa, vård och en dräglig tillvaro. Problemet är bara att det inte går att kombinera dessa strävanden med att samtidigt förorda att det ska vara fullt lagligt att köpa sex, att vara en hallick och att driva bordeller.

10. Recognizing and respecting the agency of sex workers to articulate their own experiences and define the most appropriate solutions to ensure their own welfare and safety, while also complying with broader, relevant international human rights principles regarding participation in decision-making, such as the principle of Free, Prior, and Informed Consent with respect to Indigenous peoples.

– Amnesty säger sig vilja lyssna på personer som själva befinner sig i prostitution. Den senaste veckan har vi i Sveriges Kvinnoorganisationer tillsammans med kvinnorättsorganisationer och organisationer för överlevare av prostitution över hela världen protesterat mot förslaget. Det är uppenbart att Amnesty istället för att lyssna på oss har låtit sig påverkas av sexindustrin och dess legaliseringsförespråkare. Hade Amnesty verkligen lyssnat till de kvinnor som har överlevt prostitution hade ett sådant här förslag aldrig sett dagens ljus.

11. The evidence from Amnesty International’s and external research on the lived experiences of sex workers, and on the human rights impact of various criminal law and regulatory approaches to sex work.

– Vilken forskning då menar ni? Och vilka berättelser av prostitution är det ni har tagit del av? Min bild är att det finns ett starkt vetenskapligt och empiriskt stöd för den svenska sexköpslagen. Sedan lagen infördes för 15 år sedan har gatuprostitutionen halverats. Sexköp via internetannonser har inte ökat i samma omfattning som i andra jämförbara skandinaviska länder som saknat sexköpslag. Lagen har också haft en normerande verkan och de flesta svenskar anser idag att ett jämställt samhälle inte är förenligt med att kunna köpa och sälja människor.

12. The policy will be fully consistent with Amnesty International’s positions with respect to consent to sexual activity, including in contexts that involve abuse of power or positions of authority.

– Att tala om informerat samtycke till sex i samma text som man förordar avkriminalisering av sexköp är bisarrt. Betyder det att Amnesty tycker att informerat samtycke är till salu och kan köpas för pengar? Det är nämligen det som är prostitution.

13. Amnesty international does not take a position on whether sex work should be formally recognized as work for the purposes of regulation. States can impose legitimate restrictions on the sale of sexual services, provided that such restrictions comply with international human rights law, in particular in that they must be for a legitimate purpose, provided by law, necessary for and proportionate to the legitimate aim sought to be achieved, and not discriminatory.

– Ni kan inte säga att ni inte tar ställning till ifall prostitution ska ses som ett arbete. Om man läser er förslag är det mycket tydligt att de är precis det ni gör. Överallt använder ni ordet ”sexarbete” eller ”sexarbetare” istället för att säga ”personer i prostitution”, vilket är det begrepp som vi använder i kvinnorörelsen och som många överlevare av prostitution använder. Det finns ingen gråzon här. Antingen tycker man, som jag, att prostitution är ett brott mot kvinnor mänskliga rättigheter och att sexköp bör vara förbjudet. Eller så tycker man att prostitution bör tillåtas, att det kallas för sexarbete och att det är ett arbete.

Läs Amnestys policy i sin helhet här.