På söndag, den 17 september, är det dags för val till Svenska kyrkan. Valet görs till Kyrkofullmäktige, Stiftsfullmäktige och till Kyrkomötet. Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ, som beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor. Kyrkan är skild från staten, men är en viktig samhällsaktör med möjlighet att påverka jämställdhetsutvecklingen.

Inför valet på söndag har Sveriges Kvinnoorganisationer och vår medlemsorganisation Kvinnor i Svenska kyrkan, KviSk, frågat de femton nomineringsgrupperna vilka deras viktigaste jämställdhetsfrågor är. Tolv av de femton grupperna har svarat. Nedan är en sammanställning av svaren.

Glöm inte att rösta på söndag!

Socialdemokraterna
”Att få bort kvinnoprästmotståndet, vilket fortfarande existerar bland både anställda och förtroendevalda. Till det kan läggas att vi prioriterar frågan om att kyrkan ska vilja bli Sveriges bästa arbetsgivare. Det handlar bland annat om att jobba med stöd åt kvinnor som chefer, ledarskapsutbildning och mer strukturerat arbetsmiljöarbete. Vi är en feministisk nomineringsgrupp, som vill arbeta systematiskt med att bryta ner de förtryck de patriarkala strukturerna upprätthåller. Alla ska behandlas lika, helt enkelt.”

Fria liberaler i Svenska kyrkan
”Det är viktigt med en jämn könsfördelning när det gäller prästtjänster och att kvinnor har samma möjligheter som män, när det gäller karriärtjänster. En jämn könsfördelning skapar generellt en bättre arbetsmiljö. Blir prästyrket ett kvinnodominerat yrke, som t.ex. läkaryrket tenderar att bli, riskeras en gynnsam löneutveckling för präster.”

Vänstern i Svenska kyrkan
”ViSK vill verka för att Svenska kyrkan ska vara en feministisk kyrka och värna om alla kvinnors rättigheter i samhället. För ViSK är det en självklarhet att alla tjänster och uppdrag i Svenska kyrkan är öppna för kvinnor. Lika självklart är det att alla präster ska viga par oavsett hur familjebildningen ser ut. Den viktigaste frågan när det gäller jämställdhet i Svenska kyrkan måste ändå vara att vi lever upp till våra jämställdhetsplaner – ställer krav på att de revideras regelbundet, antas i styrelserummen och följs upp både av kyrkopolitiker och arbetslag. Då blir det verkstad också! Faktum är att kyrkopolitikers främsta uppdrag är att fördela en budget och skriva policydokument. Och där har vi jämställdhetsplanerna. ViSK driver frågan om osakliga löneskillnader i Svenska kyrkan. Kvinnor måste värderas lika högt som män!”

Borgerligt alternativ
Att leva efter det aposteln Paulus skriver i Galaterbrevet 3:27-28 ”Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus”. Vi vill motverka alla former av förtryck, diskriminering och fördomar i samhälle och kyrka. Ingen ska särbehandlas negativt på grund av kön, sexuell läggning, ålder, funktionshinder eller av andra skäl. Inför varje beslut vill vi analysera konsekvenserna för verklig kristen jämställdhet och söka kreativa lösningar.”

Kristdemokrater i Svenska kyrkan
”Att kön, social bakgrund eller annat ovidkommande inte ska ha spela någon roll vid anställning och lönesättningar. Vi betonar alla människors unika, lika och okränkbara värde.”

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
”POSK vill att Svenska kyrkan rymmer mångfald och präglas av respekt. Präster, diakoner och biskopar av olika kön är en självklarhet och en tillgång för kyrkan. En kyrka med ansvar för alla motverkar all särbehandling på grund av kön och all annan diskrimineringsgrund. Svenska kyrkan ska vara en bra arbetsgivare som erbjuder god arbetsmiljö med tydlig fördelning av ansvar och befogenheter. Att ge människor kunskap och medvetande om våld mot kvinnor, förnedrande språk och andra jämställdhetsfrågor är det viktigaste just nu.”

Vägen
”Den viktigaste jämställdhetsfrågan är att kvinnor och män ges samma förutsättningar och möjligheter till inflytande och delaktighet i Svenska kyrkan. Vidare att kompetens får vara avgörande i olika sammanhang. Eftersom kvinnor är minst lika kompetenta som män kommer detta att vara till kvinnors fördel jämfört med idag.” 

Miljöpartister i Svenska kyrkan
”Vi är en partipolitisk fristående nomineringsgrupp men vi är miljöpartister och delar därmed samma värderingar. Det vill säga alla människors lika värde och vi sätter jämställdhetsfrågor högt på agendan. Inom kyrkan finns det mycket att bevaka när det gäller jämställdheten. T.ex. kvinnliga prästers arbetssituation. Fortfarande finns det församlingar som försöker undvika att anställa kvinnor. Ett stort diskussionsämne på förra kyrkomötet var om nya präster ska ”tvingas” att viga samkönade par. Präster har i sin anställning en samvetsklausul som gör att de slipper viga samkönade par om det strider mot deras samvete. På kyrkomötet fanns en motion som bl. a. jag och flera från MPSK stod bakom som ville ta bort den klausulen för nya präster. Efter en lång diskussion där åsikterna gick isär så avslogs motionen. Vi arbetar med jämställdhet i alla frågor.”

Centerpartiet
”Jämställdheten i Svenska kyrkan behöver utvecklas ytterligare, t.ex. genom att fler kvinnor och män bryter traditionella könsmönster i sina yrkesval inom kyrkan, då löser vi flera frågor som idag är orättvisa ur jämställdhetssynpunkt. Centerpartiets engagemang har under åren varit betydelsefullt. Att kvinnor kan vigas till prästämbetet, att samkönade par kan vigas i Svenska kyrkan och att 16-åringar har rösträtt i kyrkovalet är några exempel där vårt arbete gett resultat.”

Sverigedemokraterna
”Vi tycker att Svenska kyrkan i sin verksamhet ska förbättra förutsättningarna för kvinnors möjlighet till deltagande och gemenskap i kyrkan. Exempelvis vill vi att kyrkan ska utöka sitt arbete bland fattigpensionärer där en hög andel är kvinnor. Vi vill även att en ensamstående mamma med flera barn ska kunna gå till högmässan på söndagen genom att det finns söndagsskola eller finna gemenskap i kyrkan genom öppen förskola på vardagar. Vi vill även att kyrkan ska utöka sitt diakonala arbete för kvinnor som är utsatta för hedersrelaterat våld och finnas som en hjälpande hand i utsatta områden där kvinnor är drabbade av kvinnoförtryck och diskriminering.”

Öppen Kyrka – en kyrka för alla
”Vi kämpar för jämställdhet mellan präster, biskopar och diakoner – oavsett kön. Vill även att kyrkan ska viga samkönade par. Arbetar för en öppnare människosyn inom och utanför kyrkan.”

Frimodig kyrka
Grunden för jämställdhet finns i skapelsen: Gud skapade människan till man och kvinna. Den viktigaste jämställdhetsgrunden är likheten inför Gud – och likheten med Gud. Se 1 Mosebok 1:26-27! Jesus talar om människan och hennes gudsgivna uppdrag i liknelsen om arbetarna i vingården. Alla fick samma lön, fast de arbetat olika länge. Den viktigaste lönen i Guds rike är det eviga livet. Den gåvan får människan, oavsett om man är man eller kvinna – och oavsett hur länge man varit kristen. Se Matteusevangeliet 20:1-16. Ordet jämställer finns i vers 12. Alla döpta människor är jämställda inför Gud – på ett positivt sätt. De är Guds söner och därmed fullständiga arvtagare till Guds rike. I antiken ärvde inte kvinnorna pga att de var omyndiga. Men Bibelns samtida texter visar en annan syn: kvinnorna var – och är – jämlika med männen ifråga om att ärva Guds rike, dvs få ta emot det eviga livets gåva. Se Galaterbrevet 3:26-29!

Alla människor är jämställda inför Gud också på ett negativt sätt. Ingen av oss lever rätt inför Gud. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Men Jesus Kristus har friköpt alla som tar emot hans gåva och blir Guds barn genom att i tro ta emot Jesus i sina liv. Se Romarbrevet 3:10, 23-24 och Johannesevangeliet 1:12! Gud vill att alla ska räddas och få insikt om sanningen. Detta behov har alla människor – och alla måste underordna sig den som kan förmedla Guds frälsning: Jesus Kristus. Se 1 Timotheosbrevet 2:3-5! Frimodig kyrka anser också att det är viktigt med en rättfärdig lönepolitik inom Svenska kyrkan. Oskäliga och orättvisa löneskillnader försvagar Svenska kyrkans trovärdighet, när hon talar om solidaritet och rättvisa.” 

Läs mer om kyrkovalet här.

Läs mer om Kvinnor i Svenska kyrkans arbete här.