Underkänt – Delmålet om jämställd utbildning är inte uppnått

Flickor presterar bättre än pojkar i skolan, men på bekostnad av deras psykiska hälsa. Flickor får ta ett stort eget ansvar för det egna lärandet samt upplever mindre stöd i skolan. Det framkommer i Jämställdhetsmyndighetens uppföljning av målet om jämställd utbildning. Rapporten visar även att flickor upplever en högre grad av otrygghet i skolan och att det finns stora könsskillnader i attityder till, och kunskap om, jämställdhet. Att pojkar har en allt mer negativ syn på jämställdhet är mycket oroande och kräver att ansvariga politiker och skolmyndigheter agerar.

Rapporten beskriver också hur sexuella, verbala och fysiska kränkningar utgör en del av många flickors vardag. Det är oacceptabelt att skolan fortfarande utgör en av de otryggaste platserna för flickor. 

I tider när jämställdhetsarbetet i skolan ofta handlar om att förbättra pojkar skolresultat vill Sveriges Kvinnoorganisationer påminna om att utbildningsväsendet också har ett viktigt fostrings- och bildningsuppdrag. Uppdraget syftar till att rusta barn och elever till empatiska och ansvarstagande samhällsmedborgare. Arbetet med, och om jämställdhet, sexualundervisning och våldsprevention hänger ihop och utgör centrala delar i detta uppdrag. Flera rapporter har nu pekat på att detta arbete brister, att roller upplevs som otydliga och att kompetensutveckling behövs.  

Sveriges Kvinnoorganisationer kräver att:

  • Flickor och pojkar genomgående ska synliggöras i skolans styrdokument och att genomförd könsneutraliseringen ska rullas tillbaka. Samtliga läroplaner behöver istället bekönas mer än tidigare så att flickors villkor och behov synliggörs och jämställdhetsuppdraget tydliggörs.
  • Allmänna råd för undervisningen om sexualitet, samtycke och relationer tas fram, som bland annat tydliggör rollerna i styrkedjan, vilka olika läroplansskrivningar som är aktuella för området samt hur dessa hänger ihop med andra delar i skolans uppdrag, till exempel uppdraget om jämställdhet. Här behöver elevhälsan även ges en tydlig och utpekad roll i arbetet med sexualundervisningen 
  • Tillämpningen av de nya läroplansskrivningarna om pornografi ska följas upp. Skolinspektionen behöver särskilt granska hur skolorna arbetar för att utveckla elevernas kritiska förhållningssätt till pornografi.
  • Skolverkets stödmaterial till lärares undervisning om pornografi ska utvecklas och förtydligas. All undervisning om pornografi måste utgå från svensk lagstiftning, forskning och beprövad erfarenhet. 
  • Säkerställ bättre specialpedagogiskt stöd till flickor. Genomför en kunskapshöjning på skolor och lärarutbildningar med efterföljande stöd i att upptäcka och tillgodose behoven för flickor med funktionsnedsättning. 

Läs hela Jämställdhetsmyndighetens rapport här.