Idag lämnar Sveriges Kvinnoorganisationer sitt remissvar till regeringens Pensionsgrupp som haft i uppdrag att analysera pensionssystemet ur ett jämställdhetsperspektiv. Trots att svenska kvinnor i genomsnitt har 30 procent lägre pension än män presenteras inga förslag till åtgärder. I ett orange kuvert skickar Sveriges Kvinnoorganisationer tio förslag för mer jämställda pensioner. Satsningar på de kvinnliga pensionärerna måste synas i höstbudgeten.

Kvinnors pension är i genomsnitt 6 500 kronor lägre än mäns per månad. Ensamstående, de äldsta kvinnorna och utrikes födda kvinnor med få yrkesverksamma år har de allra sämsta pensionerna. Skillnaderna har sin grund i ett ojämställt arbetsliv.

– För att bryta ojämställdheten på arbetsmarknaden krävs bland annat individualiserad föräldraförsäkring och rätt till heltid. Särskilda insatser behövs också för gruppen utrikes födda kvinnor med få yrkesverksamma år. Det är inte rimligt att man ska ha arbetat 40 år i Sverige för att få en pension som går att leva på, säger Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnoorganisationer.

Gapet förstärks också av att pensionssystemet i sig gynnar män på bekostnad av kvinnor. I Sverige lever fler än 150 000 kvinnor på en pension under EU:s fattigdomsgräns. Detta är kvinnor som i många fall har ett helt arbetsliv med inkomst och pensionsavgifter bakom sig. För dem krävs akuta insatser här och nu, något som Sveriges Kvinnoorganisationer förväntar sig att se när budgetpropositionen presenteras nästa vecka.

– Det är oacceptabelt att offra de kvinnor som redan har gått i pension. För att de ska kunna leva på sin pension måste garantipensionen och bostadstillägget höjas. Det är dags för en orange revolution där pensionssystemet utformas så att det slutar förstärka skillnaderna mellan kvinnor och män och istället leder till jämställdhet. Regeringens satsningar på de kvinnliga pensionärerna måste synas redan i höstbudgeten, säger Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnoorganisationer.

Sveriges Kvinnoorganisationers tio förslag för jämställda pensioner:

  • Höjd garantipension (där en inkomstrelaterad pension läggs ovanpå).
  • Förändring av indexeringen så att garantipensionen följer löneutvecklingen istället för prisutvecklingen.
  • Höjt bostadstillägg.
  • Reformering av tjänstepensionen så att konstruktionen inte fortsätter gynna män på bekostnad av kvinnor.
  • Att fler har kollektivavtal (och därmed får avsättning till tjänstepension).
  • Att lön och pension beskattas på samma sätt.
  • Avskaffande av jobbskatteavdraget.
  • Individualiserad föräldraförsäkring.
  • Heltid som norm på arbetsmarknaden.
  • Högre löner, tryggare anställningar, fler och mer hållbara jobb och förbättrad arbetsmiljö inom välfärden och kvinnodominerade sektorer.

Läs mer om förslagen i Sveriges Kvinnoorganisationers remissyttrande.

Mer information:
Inom ramen för den pågående pensionsöversynen granskas pensionerna och pensionssystemet ur ett jämställdhetsperspektiv. Den 21 juni presenterades analyserna i en promemoria som gått ut på remiss. Idag lämnar Sveriges Kvinnoorganisationer vårt yttrande.

Pensionsgruppens skrivelse: Jämställda pensioner, Ds 2016:19.

Sveriges Kvinnoorganisationers yttrande: Ds 2016:19.