2016-09-13 lämnade vi vårt yttrande över Pensionsgruppens skrivelse Jämställda pensioner? (Ds 2016:19). Trots att fler än 150 000 kvinnor i Sverige lever på en pension under EU:s fattigdomsgräns presenterar Pensionsgruppen inga förslag till åtgärder. I yttrandet kräver Sveriges Kvinnoorganisationer en rad akuta och långsiktiga åtgärder.

Analyserna i Pensionsgruppens skrivelse ”Jämställda pensioner?” visar att kvinnor i genomsnitt har 30 procent mindre i pension än män. Orsakerna till detta är väl kända och analyserade. Som konstateras i skrivelsen beror skillnaderna till stor del på ojämställdhet i arbetslivet. Därtill bygger själva pensionssystemet vidare på och förstärker skillnaderna.

Sveriges Kvinnoorganisationer presenterar i remissyttrandet en rad förslag till åtgärder, akuta såväl som långsiktiga. För att bryta ojämställdheten på arbetsmarknaden krävs bland annat individualiserad föräldraförsäkring och rätt till heltid. Särskilda insatser behövs också inom kvinnodominerade sektorer och för utrikes födda kvinnor, en grupp som knappt nämns i skrivelsen.

För de kvinnor som redan gått i pension krävs akuta insatser. Viktiga åtgärder som snabbast möjligt skulle gynna flest kvinnor är att höja garantinivån och bostadstillägget. Nu förutsätter vi att Pensionsgruppen och regeringen skyndsamt går från analys till handling.

Läs vårt yttrande här

Sveriges Kvinnoorganisationer fungerar som remissinstans till riksdag och regering. Våra remissyttranden hittar du här.

Läs också vårt pressmeddelande: Dags för en orange revolution – 10 krav för jämställda pensioner!.