Följ pengarna! – Metodmaterial för budgetgranskning

Sveriges Kvinnoorganisationer vill engagera fler att granska och påverka hur resurser fördelas mellan kvinnor och män! Därför har vi tagit fram metodmaterialet Följ pengarna!. Materialet är fritt att använda och beskriver steg för steg hur man går tillväga för att granska budgetar och verksamheter ur ett jämställdhetsperspektiv.

Hur fördelas resurser mellan olika verksamheter eller individer? Med hur mycket pengar stödjer den offentliga resurstilldelningen kvinnor och män, flickor och pojkar? En effektiv metod för att synliggöra och förändra resursfördelningen är att jämställdhetsgranska budgetar. Genom att följa pengarna kan politiker och beslutsfattare ställas till svars och vi kan nå en mer jämställd fördelning av samhällets resurser.

Följ pengarna! är ett metodmaterial och kunskapsstöd för jämställdhetsgranskning av budgetar och årsredovisningar på lokal och regional nivå. I materialet går vi igenom samhällets jämställdhetsåtaganden och vad jämställd budgetering är. Vi visar hur kommuners, regioners och landstings budgetdokument och årsredovisningar är uppbyggda, och går steg för steg igenom hur de kan granskas. Vi ger också exempel på hur vi som medborgare kan påverka våra folkvalda politiker och beslutsfattare att fördela resurser rättvist och jämställt.

Materialet är utformat för att kunna användas av privatpersoner, kvinnoorganisationer och civilsamhället, men är också användbart för politiker, förtroendevalda och alla som arbetar med budgetprocesser. 

Ta del av materialet!

VILL DU HA HJÄLP ATT GRANSKA EN BUDGET?

Vill du ha hjälp att granska budgetar och andra styrdokument eller lära dig mer om våra metoder? Sveriges Kvinnoorganisationer erbjuder analyser, utbildningar, workshops och annat stöd i arbetet med jämställdhetsintegrering. Hör av dig till: info@sverigeskvinnolobby.se för mer information.

Sveriges Kvinnolobby gör också återkommande jämställdhetsgranskningar av regeringens budgetpropositioner. Mer om våra granskningar hittar du här.