Rapport: Investera för en jämställd arbetsmiljö

I kvinnodominerade yrken med stora personalgrupper är sjuktalen höga. Nya beräkningar från Sveriges Kvinnoorganisationer visar att en förändrad organisation med färre medarbetare per chef kan finansiera sig själv på kort tid och därefter ge ett överskott som kan investeras i verksamheten.

Beräkningarna visar att en vård- och omsorgsförvaltning med 2000 anställda på två års sikt kan räkna hem kostnaderna för att gå från 45 till 30 medarbetare per chef. Därefter uppskattas insatsen ge nästan sex miljoner kronor tillbaka till verksamheten varje år. Vinsten utgörs av minskade kostnader för sjukfrånvaro och personalomsättning och minskat produktionsbortfall vid ohälsa och arbetsmiljöproblem.

Gå till den fullständiga rapporten 

Sveriges Kvinnoorganisationer presenterar också tre krav för ett sunt och jämställt arbetsliv:

  • Öka medarbetarnas tillgänglighet till sina chefer genom att minska antalet medarbetare per chef. Politiker i kommuner och regioner bör i dialog med verksamheterna ta fram en målsättning om hur stora personalgrupper som är rimliga och göra en plan för när målet ska uppnås samt hur det ska genomföras och finansieras.
  • Möt en svagare ekonomisk utveckling med investeringar i välfärdspersonalens hälsa. Att investera i personalens hälsa och arbetsmiljö är att ta ansvar för ekonomi och kvalitet i verksamheten. Välfärden har inte råd att tappa personal som blir sjuka och lämnar verksamheten och yrket. Kärvare ekonomiska tider bör mötas med smarta och jämställda investeringar.
  • Lägg ansvar på de funktioner som har möjlighet att påverka fördelningen av resurser. Det är svårt för ekonomiskt pressade verksamheter att hitta pengar för att anställa fler chefer, även om det skulle vara lönsamt på sikt. Därför bör verksamheter med många medarbetare per chef tillföras resurser, alternativt måste den högsta ledningen i dialog med verksamheten kunna peka på var pengarna ska hämtas.