Regeringen presenterar inriktningen för jämställdhetspolitiken

På en pressträff presenterade regeringen idag inriktningen för framtidens jämställdhetspolitik. Sveriges Kvinnoorganisationer välkomnar bland annat den nya handlingsplanen för jämställda löner och ett ökat arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.

På pressträffen berättade jämställdhetsminister Åsa Regnér bland annat att en handlingsplan för jämställda löner ska tas fram för att sätta press på arbetsmarknadens parter. Sveriges Kvinnoorganisationer välkomnar detta och understryker att fokus för arbetet måste vara att komma åt de strukturella skillnaderna i löner och arbetsvillkor som finns mellan kvinno- och mansdominerade sektorer.

Regeringen presenterade också en nationell strategi för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Sveriges Kvinnoorganisationer välkomnar ett skärpt arbete mot hedersrelaterat förtryck och för att stoppa prostitution och människohandel. Glädjande var även att justitieminister Morgan Johansson under den efterföljande frågestunden lyfte att regeringen avser att gå vidare med att kriminalisera svenskars sexköp utomlands. Vi välkomnar också att sex- och samlevnadsundervisningen ska granskas och förutsätter att detta arbete kommer att ha ett tydligt makt- och jämställdhetsfokus och att pornografins skadeverkningar inkluderas. För att det förbyggande arbetet mot mäns våld mot kvinnor ska få effekt måste frågan om pornografi adresseras.

Regeringen presenterade dessutom två nya delmål för jämställdhetspolitiken: jämställd hälsa och jämställd utbildning. Sveriges Kvinnoorganisationer vill betona att en förutsättning för att nå jämställdhet inom dessa områden är att de redan existerande målen uppfylls. Att säkerställa kvinnors ekonomiska självständighet och inflytande samt frihet från våld är avgörande för att nå jämställdhet inom hälsa och utbildning.

Den särskilda jämställdhetsmyndighet som regeringen tidigare presenterat har ett viktigt uppdrag i att säkerställa att målen uppnås i alla delar av samhället. Läs Sveriges Kvinnoorganisationers önskelista inför införandet av den nya myndigheten här.

Mer om regeringens skrivelse:
Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid
Nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor