Remissvar: Träffsäker- Införande av månadsuppgifter i bostadsbidraget och underhållsstödet (SOU 2021:101)

I utredningen förslås ett nytt beräkningssätt för underhållsstöd och bostadsbidrag med syfte att fler ska få del av bostadsbidraget, samtidigt som risken för skuldsättning ska minska när färre blir återbetalningsskyldiga.  Utredningen föreslår också att dagens system med underhållsstöd, bostadsbidrag och flerbarnstillägg i barnbidraget ersätts med ett nytt system som utgörs av en statlig underhållsreglering och ett samlat bidrag kallat bofast.

Sveriges Kvinnoorganisationer tillstyrker förslaget att ändra beräkningssätt samt att Försäkringskassan får i uppdrag att genomföra insatser för att fler hushåll ska ansöka om bostadsbidrag. Vi stödjer dock inte att förslagen ska finansieras genom att flerbarnstillägget för barn 2 och 3 tas bort.

Sveriges kvinnoorganisationer avstyrker förslaget att ersätta dagens system bestående av underhållsstöd, flerbarnstillägg och bostadsbidrag med en statlig underhållsreglering och bofast. Effekterna för våldsutsatta kvinnor och barn är inte tillräckligt utredda, samtidigt som det finns en överhängande risk att situationen för just dessa kvinnor och barn kan försämras med förslagen.

Utredningen berör en mängd viktiga frågeställningar och lämnar flera bra förslag, såsom höjt tak och höjt golv i bostadsbidraget, men begränsningar i direktivet bidrar till att förslagen inte leder till önskvärda effekter samtidigt som riskerna de medför inte är tillräckligt väl analyserade. Vi önskar långsiktiga och verkningsfulla reformer för att barnfamiljer med låg ekonomisk standard, inte minst ensamstående mammor med barn, ska få en skälig levnadsstandard.

Läs remissvaret här.