Särskilda satsningar på ungas och äldres hälsa

Sveriges Kvinnoorganisationer har lämnat vårt yttrande över departementspromemorian Särskilda satsningar på ungas och äldres hälsa.

Sveriges Kvinnoorganisationer fungerar som remissinstans till riksdag och regering. 2016-03-14 lämnade vi vårt yttrande över Ds 2015:59 – Särskilda satsningar på ungas och äldres hälsa.

Sveriges Kvinnoorganisationer välkomnar utredningens förslag om att göra preventivmedel gratis för alla upp till 21 års ålder. Tillgång till preventivmedel är avgörande för unga kvinnors sexuella hälsa. Sveriges Kvinnoorganisationer vill understryka vikten av medicinsk forskning om kvinnokroppen för att bättre säkerställa likvärdig vård för kvinnor och män genom hela livet. Bland annat behövs forskning om risker med hormonbaserade preventivmedel och ett mer kritiskt arbetssätt i förskrivningen.

Sveriges Kvinnoorganisationer vill framhålla vikten av ökad jämställdhet i arbetslivet då detta har en positiv påverkan på kvinnors ekonomi och hälsa även sent i livet.

LÄS vårt yttrande här

Sveriges Kvinnoorganisationer fungerar som remissinsats till riksdag och regering. Läs våra remissvar här.